El Consistori

Navigation Bar

Resum del registre d'interessos dels càrrecs electes

En compliment de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, es publica un resum la declaració d'interessos, béns i activitats en ocasió de la presa de posessió dels càrrecs electes.

Above Content Body

Content Core

L’alcalde i els regidors/regidores de la Corporació Municipal, en compliment de les obligacions com a càrrecs electes locals, han presentat les seves declaracions de béns i drets patrimonials i d’activitats en el Registre d’Interessos de l’Ajuntament de Premià de Dalt.

Aquest registre està sota la custòdia de la Secretària, i els càrrecs electes hi han de dipositar les declaracions a l’inici del mandat corporatiu (en el termini de tres mesos a comptar de la data de presa de possessió) i modificar-ne les dades quan s’hi hagin produït variacions respecte de les dades declarades (en el termini d’un mes des que es produeixin variacions).

Les declaracions esmentades són:

1. Registre d’interessos (secció 1a) – Activitats:

Declaració de les activitats professionals, mercantils o industrials que poden ser causa d’incompatibilitat, o bé declaració que no s’exerceix cap activitat considerada incompatible, i declaració de les activitats que poden ser d’exercici compatible.

Les incompatibilitats dels alts càrrecs de l'Administració pública de Catalunya queden regulades per la Llei 21/1987 i també tenen una normativa pròpia que regula les seves particularitats, la Llei 13/2005, de 27 de desembre.

La finalitat del règim d’incompatibilitats és garantir que l’actuació dels alts càrrecs sigui imparcial i objectiva. Han de demostrar la imparcialitat de la seva actuació mitjançant una dedicació absoluta a les funcions que els han estat encomanades, la qual no s'ha de veure pas mediatitzada per altres activitats o interessos, per tal de servir amb la màxima eficàcia, eficiència i objectivitat els interessos generals dels ciutadans.

RESUM DECLARACIONS D'ACTIVITATS

2. Registre d’interessos (secció 2a) – Béns patrimonials i d’interessos:

Declaració de tots els béns, els drets i les obligacions, en els termes que es determini per reglament.

RESUM DECLARACIONS DE BÉNS

Below Content Viewlet

Document Actions