Per temes

Navigation Bar

Seguretat ciutadana i convivència

La Policia Local és un dels cossos que vetllen per la seguretat ciutada a Premià de Dalt, juntament amb els Mossos d'Esquadra. Els agents locals tenen competències en trànsit en vies urbanes (accidents, denúncies, controls...), en fer complir les ordenances i normatives municipals i en seguretat i ordre públic en activitats municipals. Les competències dels Mossos d'Esquadra se circumscriuen a la seguretat i ordre públic general, accions d'inspecció a locals i trànsit en vies interurbanes (accidents, denúncies, controls...).

Above Content Body

Content Core

La relació de llocs de treball estableix que el cos de la Policia Local està format per 19 agents.

La Policia Local de Premià de Dalt compta amb 2 vehicles de patrulla (1 turisme i 1 4 x 4) i 2 motocicletes. La dotació tècnica del cos es completa amb 2 etilòmetres (aparells per mesurar la quantitat d’alcohol a l’organisme). 

Responsabilitats

 • Ordenar, dirigir i senyalitzar el trànsit en el nucli urbà, d'acord amb allò establert en les normes de circulació.
 • Instruir atestats per accident de circulació dins dels casc urbà.
 • Participar en les funcions de Policia Judicial en la forma establerta en l'article 29.2 de la Llei Orgànica 2/86.
 • Prestació d'auxili, en cas d'accident, catàstrofe o calamitat pública, participant en la forma prevista per les Lleis en execució dels Plans de Protecció Civil.
 • Fer diligències de prevenció i quantes actuacions tinguin tendència a evitar la comissió d'actes delictius en el marc de col·laboració establert a les Juntes de Seguretat.
 • Vigilar els espais públics i col·laborar amb les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat i amb la Policia de les Comunitats Autònomes en la protecció de les manifestacions i el manteniment de l'ordre a les grans concentracions humanes, quan es sigui requerit per això.
 • Protegir a les Autoritats de les Corporacions Locals i vigilància i custòdia dels seus edificis i/o instal·lacions.
 • Cooperar en la resolució de conflictes privats quan es sigui requerits per això.


Policia de trànsit

La seva funció és facilitar el desenvolupament normal del trànsit mitjançant l'ordenació i regulació dels moviments i estacionaments dels vehicles.

En cas d'accident de trànsit les actuacions que es segueixen tenen per finalitat assistir i informar els implicats, recollir les dades i proves de l'accident per a investigacions i atestats pertinents, i restablir la seguretat del trànsit.

Policia de proximitat:

 • Tasques de prevenció
 • Plans d'emergència
 • Informació
 • Control de desperfectes de la via pública
 • Control d'obres a la via pública
 • Animals abandonats
 • Festes populars i revetlles
 • Actes multitudinaris
 • Actes esportius
 • Absentisme escolar
 • Drogaaddicció

 

Policia administrativa

Dins d'aquest marc, la Policia Local realitza funcions de control de tot allò que suposi una alteració a la normativa de les ordenances i altres disposicions municipals com ara el control d'obres, venda ambulant, animals, sorolls, olors, abocaments ...

L'actuació dins d'aquest servei és molt variada i pot anar d'una solució immediata de l'assumpte, fins el seguiment de diligències i informes per a la seva solució. Cal destacar en aquest apartat, aquells serveis sol·licitats per part dels ciutadans a la Policia Local, bé mitjançant trucades telefòniques o requeriment personal dels veïns de la ciutat mentre els components del Cos efectuen els serveis de patrulla habituals pel poble, o presentant-se a les dependències policíaques, a més a més d'aquells detectats directament pels agents:

 • Controls de sorolls i fums
 • Propostes de senyalització
 • Millores de circulació
 • Assistència en accidents

 

Policia judicial

La Policia Local té un paper important dins de l'esquema de la seguretat ciutadana. Ens trobem amb dos tipus d'actuacions:

 • La prevenció del delicte
 • La persecució d'aquest

 

 


Consells de seguretat

Domicilis segurs

 

 

Below Content Viewlet

Document Actions