El Consistori

Navigation Bar

Comissions informatives

Les comissions informatives són òrgans complementaris de l'organització municipal. Tenen la funció d'estudiar, informar i consultar tots els assumptes que han de ser sotmesos a la decisió del Ple així com el seguiment de la gestió de l'alcaldia, la Junta de Govern Local i les regidories que ostentin delegacions, sens perjudici de les competències de control que corresponen al Ple.

Above Content Body

Content Core

Below Content Viewlet

Document Actions