El Ple

Navigation Bar

El Ple

Above Content Body

Content Core

El Ple està integrat per l’alcalde, que el presideix, i els regidors i les regidores de l’Ajuntament, i té les competències assenyalades en l’article 22 de la Llei reguladora de les bases del règim local, Llei 7/85 de 2 d’abril,  i en l’article 51 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya aprovat per D. Leg. 2/2003, de 28 d’abril, llevat de les que pugui delegar o desconcentrar en la Junta de Govern Local o en l’alcalde.

D'acord amb el ROM (Reglament Orgànic Municipal), els plenaris municipals se celebren el tercer dilluns de mes a dos quarts de vuit del vespre (19.30h), llevat dels plenaris extraordinaris que es convoquen de manera extraordinària o urgent sense una periodicitat fixa. Així, sempre per raons degudament motivades i donant-ne compte als portaveus dels diferents grups polítics l'Alcaldia - Presidència podrà avançar o posposar la celebració de la sessió ordinària del Ple. La sala de sessions, ubicada a la planta baixa de l'Ajuntament, està oberta a la ciutadania. Els Plens es poden seguir a través de l'emissora municipal Premià de Dalt Ràdio (91.4FM) i del canal audiovisual en línia Premià de Dalt Mèdia.

 

Competències 

Són atribucions del Ple de l'Ajuntament de caràcter delegable, les següents:

 • L'exercici de les accions administratives i judicials.
 • L'alienació del patrimoni.
 • Les que expressament li atribueixin les normes de l'Estat i de la Generalitat de Catalunya.
 • La contractació de personal, si bé, per motius d'urgència, aquesta podrà ser acordada per la Junta de Govern Local, en aquest cas l'esmentat acord haurà de ser ratificat pel Ple, a la propera sessió que es faci.

 

Corresponen al Ple de l'Ajuntament les següents atribucions, de caràcter indelegable:

 • El control i la fiscalització dels òrgans de govern.
 • Els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals, alteracions del terme municipal, creació o supressió de municipis, creació d'òrgans desconcentrats; alteració de la capitalitat del municipi i el seu canvi de nom i l'adopció o modificació de la seva bandera, ensenya o escut.
 •  L'aprovació dels plans i altres instruments d'ordenació i de gestió previstes en la legislació urbanística.
 • L'aprovació, modificació i derogació del Reglament orgànic municipal i de les ordenances.
 • La determinació dels recursos propis de caràcter tributari, I'aprovació i modificació dels pressupostos, la disposició de despeses dels assumptes de la seva competència i l'aprovació de comptes.
 • L'aprovació de les normes de gestió dels serveis i dels expedients de municipalització.
 •  L'acceptació de la delegació de competències realitzades, a favor de l'Ajuntament, per altres administracions públiques.
 • El plantejament de conflictes de competències amb altres entitats locals i altres administracions públiques, així com la resolució de conflictes i atribucions que afectin el Ple, la Junta de Govern i  membres dels seus òrgans.
 • L'aprovació de la plantilla de personal, la relació de llocs de treball, les bases de les proves de selecció de personal i dels concursos de provisió de llocs de treball, la fixació de les quanties de les retribucions complementàries dels funcionaris o les funcionàries municipals i el nombre i règim del personal eventual, en els termes previstos en la legislació vigent.
 •  La separació del servei dels funcionaris o les funcionàries de la corporació, llevat dels funcionaris o funcionàries amb habilitació nacional.
 • La ratificació de l'acomiadament del personal laboral.
 • L'alteració de la qualificació jurídica dels béns de domini públic.
 • Les matèries que requereixin per a la seva aprovació majoria especial.
 • La votació sobre la moció de censura a l'alcalde.
 • La delegació de les seves atribucions en altres òrgans i autoritats municipals

 

Calendari

Des de la legislatura 2019-2023, els plens se celebren el tercer dilluns de cada 2 mesos a les 19.30 hores.


 

Reglament Orgànic Municipal (2020).

Below Content Viewlet

Document Actions