Ajuntament de Premià de Dalt

Navigation Bar

Avís legal

Above Content Body

Content Core

L’Ajuntament de Premià de Dalt manté aquest portal web amb l’objectiu de facilitar l’accés a la informació institucional actualitzada i exacta a la ciutadania. Tot i que aquest Ajuntament treballa perquè aquesta informació estigui sempre actualitzada, no podem garantir la inexistència d’errors ni que el contingut de la informació es trobi permanentment actualitzada.

A continuació s’indiquen les dades del titular d’aquesta pàgina  web:

 

 

1.- OBJECTE

Ajuntament de Premià de Dalt, com a responsable de l’espai web www.premiadedalt.cat, posa a disposició de les usuàries i dels usuaris el present document, el qual regula l'ús del web www.premiadedalt.cat, amb el qual pretenem donar compliment a les obligacions que disposa la Llei 34 / 2002, de Serveis de la Societat de la Informació i comerç electrònic, tot i que, per norma general, no és d’aplicació la normativa esmentada a les Administracions Públiques d’àmbit estatal, autonòmiques o locals. Amb aquest text es pretén informar a totes les usuàries i tots els usuaris respecte de quines són les condicions d'ús i navegació de la pàgina web.

A través d'aquest lloc web, Ajuntament de Premià de Dalt facilita a les usuàries i els usuaris l'accés i utilització dels diferents serveis i continguts posats a la seva disposició mitjançant aquesta pàgina web.

Tota persona que accedeixi a aquesta pàgina web serà considerada usuària o usuari, i implica l'acceptació total i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest avís legal, així com altres disposicions legals que puguin resultar d'aplicació.

La usuària i l’usuari  haurà de llegir atentament el present avís legal, i es recomana la seva lectura abans de visitar la pàgina web, i cada vegada que accedeixi a aquesta, amb la finalitat de llegir i entendre les modificacions que l’Ajuntament hagués pogut realitzar. En aquest sentit, l’Ajuntament es reserva el dret de modificar les presents condicions, sense que existeixi l'obligació d'avisar o posar en coneixement de les usuàries i dels usuaris les modificacions efectuades, sent suficient la publicació de les mateixes en aquesta pàgina web. És responsabilitat de la usuària i de l’usuari accedir periòdicament a aquestes condicions, ja que són aplicables les més recents, deixant sense efecte les condicions prèvies

 

2.- CONDICIONS D’ACCÉS I UTILITZACIÓ DE LA PÀGINA WEB

Mitjançant el present avís legal s'informa les persones usuàries de les condicions que regeixen l'accés i ús de la pàgina web, tenint les mateixes la consideració de condicions generals de contractació.

2.1. Caràcter gratuït de l'accés i ús del web.

La prestació dels serveis per part de l’Ajuntament en aquest lloc web tenen caràcter gratuït per a totes les usuàries i tots els usuaris.

2.2. Registre d'usuari.

Amb caràcter general, la prestació dels serveis oferts en aquesta pàgina web no exigeixen la prèvia subscripció o registre de les usuàries i dels usuaris. Tot i això, és possible que l’Ajuntament condicioni l'ús d'alguns serveis al previ compliment del corresponent registre d'usuaris. Aquest registre s'efectuarà en la forma expressament indicada en la pròpia secció del servei. El tractament de dades personals de la usuària i usuari que pugui tenir lloc com a conseqüència d’un registre o subscripció es regirà per la nostra Política de privacitat. Per tal de realitzar tràmits mitjançant la Seu electrònica de l’Ajuntament, la usuària o usuari haurà de disposar d’alguns dels següents certificats o mecanismes de signatura electrònica:

 • l’IdCat (emès per CatCer).
 • l’IdCat mòbil (mecanisme d’identificació i signatura electrònica basat en l’enviament d’una contrasenya d’un sol us al telèfon mòbil. Es pot utilitzar per identificar-se en la majoria de tràmits amb les administracions catalanes i des de qualsevol dispositiu, doncs no cal instal·lar cap aplicació.
 • DNI-e (DNI electrònic).
 • El certificat d’identitat de persona física o el certificat de persona jurídica, ambdós emesos per la Fabrica Nacional de moneda y Timbre – Real Casa de la Moneda (FNMT-RCM).

2.3. Menors d'edat.

L’Ajuntament de Premià de Dalt recomana l'ús d'aquesta pàgina web a majors de 18 anys. Per a l'ús dels serveis d'aquesta pàgina web, els menors d'edat han d'obtenir sempre prèviament el consentiment dels pares, tutors o representants legals, responsables últims de tots els actes realitzats pels menors al seu càrrec. La responsabilitat en la determinació de continguts concrets als quals accedeixin els menors correspon a aquells, és per això que, si accedeixen a continguts no apropiats per Internet, s'hauran de configurar en els seus ordinadors o dispositius mòbils mecanismes (filtres, bloquejos, etc.), que permetin limitar els continguts disponibles.

2.4. Obligacions de les usuàries i dels usuaris.

La upersona usuària es compromet a utilitzar aquesta pàgina web de conformitat amb les presents condicions, la Llei, la moral i els bons costums. En aquests termes, la usuària i l’usuari  s'abstindrà d'utilitzar aquest lloc web amb finalitats il·lícites o prohibides, lesives de drets i interessos del l’Ajuntament, altres usuàries i usuaris i tercers, o que de qualsevol forma puguin malmetre, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització d'equips informàtics o documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic del prestador o tercers.

En particular, i a títol indicatiu, però no exhaustiu, ka usuària i l'usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de terceres informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so o imatge, fotografies, enregistraments, programari i , en general, qualsevol classe de material que:

 • Sigui contrari, menyspreï o atempti contra els drets fonamentals i llibertats públiques reconegudes constitucionalment, en tractats internacionals i altres normes vigents.
 • Indueixi, inciti o promogui actuacions delictives, denigrants, difamatòries, violentes o, en general, contràries a les lleis, la moral i l'ordre públic.
 • Indueixi, inciti o promogui actuacions, actituds o pensaments discriminatoris per raó de sexe, raça, religió, creences, edat, orientació sexual o condició, entre d'altres.
 • Sigui contrari a el dret a l'honor, a la intimitat personal o familiar oa la pròpia imatge de les persones.
 • De qualsevol manera que perjudiqui la credibilitat de l’Ajuntament o de tercers.
 • Que constitueixi publicitat il·lícita, enganyosa o deslleial.

 

3.- EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

Aquest lloc web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament. No obstant això, l’Ajuntament no descarta la possibilitat que existeixin determinats errors de programació, o que succeeixin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues, o circumstàncies semblants que facin impossible de forma temporal l'accés a la pàgina web.

L’Ajuntament exclou, fins on permet l'ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa derivats de:

 1. La impossibilitat d'accés a la pàgina web o la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat i/o actualitat dels continguts, així com l'existència de vicis i defectes de tota classe dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, posats a disposició a els que s'hagi accedit a través del lloc web o dels serveis que s'ofereixen.
 2. La presència de virus o d'altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics, documents electrònics o dades dels usuaris.
 3. L'incompliment de les lleis, la bona fe, l'ordre públic, els usos del trànsit i el present avís legal, com a conseqüència de l'ús incorrecte del lloc web. En particular, i a mode d'exemple, l’Ajuntament no es fa responsable de les actuacions de tercers que vulnerin drets de propietat intel·lectual i industrial, secrets empresarials, drets a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, així com la normativa en matèria de competència deslleial i publicitat il·lícita.

L’Ajuntament no garanteix la disponibilitat contínua i permanent dels serveis, quedant exonerat de qualsevol responsabilitat per possibles danys i perjudicis causats com a conseqüència de la manca de disponibilitat del servei per motius de força major o errors en les xarxes telemàtiques de transferència de dades aliens a la seva voluntat, o per desconnexions realitzades per treballs de millora o manteniment dels equips i sistemes informàtics. L’Ajuntament no serà responsable per la interrupció, suspensió o finalització de la informació o serveis. Així mateix, no es responsabilitza de les possibles omissions, pèrdues d'informació, dades, configuracions, accessos indeguts o vulneració de la confidencialitat que tinguin origen en problemes tècnics, de comunicacions o omissions humanes, causades per tercers o no imputables a l’Ajuntament. Tampoc respondrà dels danys produïts per atacs informàtics o causats per virus que afectin a programes informàtics, sistemes de comunicacions o equips utilitzats per l’Ajuntament, però fabricats o facilitats per un tercer.

L’Ajuntament  no es fa responsable sota cap circumstància dels danys que puguin sorgir arran l'ús il·legal o indegut de la present pàgina web.

 

4.- ENLLAÇOS (LINKS)

És possible que aquest lloc web inclogui enllaços o hipervincles que permeti a les persones usuàries  ser redirigides a continguts de pàgines web i llocs d'Internet pertanyents a tercers aliens a l’Ajuntament. A causa de que des de la nostra pàgina web no podem controlar sempre els continguts introduïts pels tercers, l’Ajuntament no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, l’Ajuntament manifesta que procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional i internacional, així com la legislació autonòmica o local,  la moral o l'ordre públic, procedint a la retirada immediata de l'enllaç o enllaç a webs de tercers, i posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

L’Ajuntament no es responsabilitza de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu, però no limitatiu, en fòrums, xats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent en la pàgina web de l’Ajuntament. No obstant això, i en compliment del què disposa els articles 11 i 16 LSSI-CE, l’Ajuntament es posa a disposició de les usuàries i usuaris, autoritats i forces de seguretat, i col·laborant de forma activa en la retirada o, quan sigui necessari, el bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació local, autonòmica, nacional i internacional, drets de tercers, o la moral i l'ordre públic. En cas que la usuària o usuari consideri que pugui existir algun contingut que pogués ser susceptible d'aquesta classificació, es prega ho faci saber el més aviat possible a l’Ajuntament mitjançant els canals de comunicació de la ciutadania amb l’Ajuntament.

 

5.- PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Aquest lloc web, incloent a títol enunciatiu, però no limitatiu, la programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament; els dissenys, logotips, textos, fotografies i/o elements gràfics i sonors, són propietat de l’Ajuntament, o bé disposa de les llicències i/o autoritzacions concedides pels seus autors per al seu ús legítim. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa sobre propietat intel·lectual i industrial aplicable.

Independentment de la finalitat per la qual fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, distribució i comunicació pública requereixen de l'autorització escrita prèvia per part de l’Ajuntament. Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part de l’Ajuntament serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual i industrial del seu legítim propietari. L’esmentat anteriorment no serà d’aplicació  a tota aquella informació pública que es posi a disposició de la ciutadania per a la seva consulta i utilització gratuïta.

Els dissenys, logotips, textos, gràfics, entre d'altres, aliens a l’Ajuntament i que puguin aparèixer en aquest lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués esdevenir respecte dels mateixos. En tot cas, l’Ajuntament compta amb l'autorització expressa i prèvia per part dels mateixos per a la seva utilització en aquesta pàgina web.

L’Ajuntament reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual, no implicant el seu esment o aparició en el lloc web, de l'existència de drets o cap responsabilitat de l’Ajuntament sobre els mateixos, com tampoc suport, patrocini o recomanació per part d'aquest.

 

6.- XARXES SOCIALS

L'informem que l’Ajuntament pot estar present en diverses xarxes socials. El tractament de les dades que els usuaris incloguin en les mateixes -sent seguidors dels perfils de l’Ajuntament, o realitzant qualsevol vincle o acció de connexió a través de aquestes- es regirà pel present apartat d'aquest avís legal. Quan la persona usuària es trobi en el perfil de l’Ajuntament  en les diverses xarxes socials en què tingui presència, li són aplicables les condicions d'ús i les polítiques de privacitat de les diferents xarxes socials. L’Ajuntament no es farà responsable dels comentaris que altres usuaris de les xarxes socials puguin publicar en el perfil de l’Ajuntament, tot això sense perjudici de les possibles accions que l’Ajuntament  pugui exercir davant els titulars de les xarxes socials (per exemple, sol·licitud d’eliminació de comentaris inapropiats, ofensius, o lesius de drets d'altres usuàries i usuaris).

L’Ajuntament tindrà accés a les dades personals que la usuària i l'usuari hagi publicat en els seus perfils de les xarxes socials, de la mateixa manera que altres usuàries i usuaris de les xarxes socials puguin tenir accés.

Queda prohibida la publicació del següent contingut en el perfil de l’Ajuntament en xarxes socials, tot això sense perjudici de les normes de conducta i condicions d'ús del servei imposades pels titulars de les diferents xarxes socials:

 • Publicacions que incompleixin la normativa nacional, comunitària i internacional aplicable, o que suposin la realització d'activitats il·lícites o que contravinguin els principis de la bona fe.
 • Publicacions que atemptin contra els drets fonamentals i llibertats públiques de les persones, faltin a la cortesia a la xarxa, a el respecte o a el bon nom.

Així mateix, l’Ajuntament es reserva la potestat de retirar de la pàgina web, o de les xarxes socials, aquells continguts que es considerin inadequats.

 

7.- PROTECCIÓ DE DADES

És possible que el prestador obtingui dades personals de les usuàries i usuaris a través de formularis de contacte, formularis de registre o altres mitjans similars. La persona usuària podrà obtenir més informació sobre el tractament de les seves dades personals en la nostra Política de Privacitat, o dirigint-se a l’Ajuntament mitjançant els mecanismes que hagin estat habilitats a l'efecte per part de l’Ajuntament.

 

8.- GALETES (COOKIES)

Aquest lloc web utilitza galetes pròpies i de tercers. Per conèixer més informació sobre què són i per a què les utilitzem, pots accedir a la nostra Política de Cookies.

 

9.- NUL·LITAT PARCIAL.

Si alguna de les condicions del present avís legal fos declarada nul·la o ineficaç per resolució ferma dictada per una autoritat competent, els restants termes i condicions romandran en vigor, sense que quedin afectats per aquesta declaració de nul·litat.

 

10.- LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Per a la resolució de les controvèrsies o qüestions relacionades amb les presents condicions, és aplicable la legislació espanyola, sent competent pel coneixement dels conflictes que puguin sorgir en la interpretació i aplicació de les presents condicions dels Jutjats i Tribunals de domicili de l’Ajuntament o de la usuària i de l'usuari, a elecció d'aquest últim.

 

 

Below Content Viewlet

Document Actions