Per temes

Navigation Bar

Cementiri

Above Content Body

Content Core

La unitat que gestiona aquest servei s’ocupa del control d’inhumacions i exhumacions que es fan al cementiri municipal i de les concessions dels nínxols i columbaris de conformitat amb el que s’estableix en el reglament del cementiri municipal i altra normativa complementària.

Tots els tràmits relacionats estan subjectes a l’ordenança fiscal corresponent.

Els tràmits que es poden sol·licitar son els següents:

 

Concessió de dret funerari

Aquest tràmit permet sol·licitar la concessió de dret funerari sobre un nínxol, columbari o construcció funerària similar al cementiri municipal, el qual serà atorgat i reconegut per l'Ajuntament, d'acord amb les prescripcions de les ordenances vigents i les normes superiors aplicables.

El dret funerari sobre un nínxol, columbari o qualsevol altra construcció funerària del cementiri comporta el dret al seu ús durant un període de 50 anys i està exclòs de tota transacció mercantil o disponibilitat onerosa i comporta l’obligatorietat del pagament de les taxes municipals corresponents.

 • No es donarà cap concessió sobre un nínxol o columbari si no existeix un difunt, cendres.

Documentació que cal aportar:

 1. Dades identificatives de la persona interessada (física-DNI/NIE), o bé dades i autorització de la persona que la representi.
 2. En el cas de les cendres, caldria aportar el certificat d'incineració

 

Duplicat títol dret funerari 

Aquest tràmit permet sol·licitar l'expedició d'un duplicat d'un títol de dret funerari sobre un nínxol, columbari o construcció funerària similar al cementiri municipal de Premià de Dalt , per pèrdua , robatori o deteriorament.

Documentació que cal aportar:

 1. Únicament serà necessari aportar el DNI/NIE per comprovar l’efectiva titularitat del dret funerari.

 

Retrocessió o renúncia de la concessió de dret funerari

Aquest tràmit permet renunciar a una concessió de dret funerari d'aquelles sepultures que no continguin cadàvers o restes. Aquestes podran ser retrocedides pels seus titulars a l’Administració pagant les quantitats que per a cada cas indiqui l’ordenança fiscal corresponent.

En cas d’existir restes podran ser traslladades a una altra sepultura a càrrec del titular, o d’ofici per l’Administració, que els col·locarà als llocs destinats per a aquesta finalitat.

Documentació que cal aportar:

 1. Dades identificatives del titular de la sepultura (DNI),
 2. En cas de defunció del titular, també ho podrà sol·licitar la/es persona/es que s’acrediten com hereus de la mateixa mitjançant la corresponent escriptura d’acceptació d’herència.
 3. Títol funerari al qual es vol renunciar.

 

Canvi de nom de la concessió de dret funerari

Aquest tràmit permet sol·licitar el canvi de titularitat (és a dir, la transmissió) de la concessió del dret funerari sobre un nínxol, columbari o construcció funerària similar al cementiri municipal, ja sigui inter-vivos o mortis causa (per defunció de la persona titular).

Documentació que cal aportar

 

Transmissió inter-vivos:

Per donació:

 1. Dades identificatives de la persona interessada (física-DNI/NIE), o bé dades i autorització de la persona que la representi.
 2. Dades identificatives del nou titular del dret funerari (física-DNI/NIE), o bé dades i autorització de la persona que la representi (fotocòpia).
 3. Document notarial de donació en el qual ha de constar la cessió gratuïta de la  titularitat.
 4. Títol del nínxol.

Per possessió: Quan el posseïdor del títol sigui una persona que no tingui relació de parentiu amb el titular, o quan aquesta relació no pugui acreditar-se de forma fefaent.

 1. Dades identificatives de la persona interessada (física-DNI/NIE), o bé dades i autorització de la persona que la representi.
 2. Certificat de defunció del titular del nínxol.
 3.  Certificat d’últimes voluntats del titular del nínxol.

 

Transmissió mortis causa sense testament de la persona titular:

 1. Dades identificatives del nou titular del dret funerari (física-DNI/NIE), o bé dades i autorització de la persona que la representi (fotocòpia).
 2. Acte judicial de la declaració d’hereus.
 3. Certificació de defunció.
 4. Llibre de família o document que acrediti la descendència del titular.
 5. Títol del nínxol.

Transmissió mortis causa amb testament de la persona titular:

 1. Dades identificatives del nou titular del dret funerari (física-DNI/NIE), o bé dades i autorització de la persona que la representi (fotocòpia).
 2. Certificació de defunció.
 3. Certificat d’últimes voluntats del causant, amb l’últim testament.
 4. Títol de nínxol.

En ambdós casos, si existeix més d'un hereu caldrà aportar:

Document de cessió del dret funerari a favor d'un dels hereus i fotocòpia compulsada del DNI de tots els signants, u original del DNI de tots els signants.

 

Col·locació de làpides, tires, i reparacions

La realització de qualsevol obra: col·locació de làpides i elements accessoris, pintures, substitució, etc. Requerirà l’obtenció prèvia de la llicència municipal, independentment que suposi liquidació o no de drets fiscals municipals.

Aquest tràmit permet sol·licitar el permís que correspongui.

Documentació que cal aportar: 

 1. Dades identificatives de la persona interessada (física-DNI/NIE), o bé dades i autorització de la persona que la representi.
 2. Títol de nínxol o document justificatiu que l’acrediti com a titular de la sepultura.

 

Below Content Viewlet

Document Actions