Alcaldia

Navigation Bar

Vull parlar amb tu!

L'alcalde, Josep Triadó, contesta les preguntes dels veïns i veïnes de Premià de Dalt.

Above Content Body

Content Core

Aquesta és la Línia directa amb l'alcalde a la qual podeu adreçar les vostres demandes, queixes i consultes. Un cop l'hagueu enviat es processarà la vostra demanda i rebreu en el vostre correu electrònic la resposta corresponent.

Gràcies per adreçar-vos a nosaltres.

 
Tots el camps marcats en vermell són obligatoris.

Avís:

Per mitjà d'aquest lloc web, es recullen dades de caràcter personal necessàries per a la gestió i manteniment d'alguns dels serveis prestats per l’Ajuntament.

Above Content Body

Above Content Body

Content Core

Content Core

L'informem que el titular del lloc web (responsable del tractament) compleix amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i garantia dels drets digitals (en endavant, LOPDGDD), el Reglament UE 2016/679, General de Protecció de dades (en endavant, RGPD) i la resta de normativa vigent i d'aplicació en cada moment, vetllant per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals de l'usuari.

De conformitat amb l'article 13 del RGPD i 11 de la LOPDGDD, aquesta Política de Privacitat és vàlida als tractaments de dades de caràcter personal que l’Ajuntament realitza com a responsable del tractament, en relació amb les dades que les usuàries i usuaris (persones físiques) faciliten com a conseqüència de la sol·licitud d'informació i/o gestió de determinats tràmits.

Identitat del responsable del tractament de les seves dades personals

 • Responsable del tractament: Ajuntament de Premià de Dalt
 • Domicili: Plaça de la Fàbrica 1, 08338, Premià de Dalt (Barcelona).
 • CIF: P0823000E
 • Direcció de correu electrònic: prmd.oac@premiadedalt.cat
 • Telèfon: 936931515

 

FINALITATS DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES PERSONALS

Les dades subministrades a l'Ajuntament per diferents mitjans, formularis de contacte, enquestes o procediments utilitzats durant la recollida es realitza d'acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades i amb l'única finalitat de prestar el servei que es sol·licita.

En cadascun d'aquests mitjans informem detalladament de la finalitat del tractament de les dades que es duen a terme únicament i exclusivament si s'ha autoritzat aquest tractament.

A continuació es detalla la informació relativa a les diferents finalitats per a les quals podem recollir les seves dades: 

 • Prestació de serveis i tràmits municipals: Es tractarà la informació per a la gestió del tràmit o servei que s'hagi sol·licitat. Les dades podran ser cedides a tercers en el cas que el servei ho requereixi i per donar compliment a les competències de l'Ajuntament.
 • Subscripcions: Es remetrà informació dels serveis i activitats de l'Ajuntament. Les dades no seran cedides a tercers.
 • Activitats: Tractarem les dades per a la gestió de les activitats, cursos, tallers... organitzats per l'Ajuntament. Les dades no seran cedides a tercers.
 • Participació Ciutadana: Tractarem les dades per a la gestió del procés de participació ciutadana i per donar resposta a les propostes i qüestions que es plantegin. Les dades no seran cedides a tercers.
 • Bústia de contacte, queixes o suggeriments: Tractarem les dades per contestar les diferents sol·licituds, qüestions o dubtes plantejats. Les dades no seran cedides a tercers.

 

TERMINI DE CONSERVACIÓ

El temps de conservació de les seves dades vindrà delimitat pel servei que sol·liciti, podent conservar-se com a part del procediment administratiu segons estableix la legislació, dins de l'àmbit de les obligacions i competències municipals.

Únicament es tractaran les dades que hagi lliurat per a la finalitat que se es va informar i es va autoritzar. No es realitza tractament per part de tercers de les dades i no se cediran les dades a tercers excepte que s'hagi autoritzat expressament o hagi una habilitació legal

 

LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT

Les bases jurídiques per al tractament de les seves dades son les següents:

 • L'execució de les competències de l'Ajuntament i portar a terme els serveis que ens sol·liciti la ciutadania.
 • Per donar compliment a una missió realitzada en interès públic o en l’exercici de poders públics conferits al responsable del tractament.
 • En determinats supòsits el consentiment exprés de la interessada i de l’interessat (per exemple, per a la subscripció a un butlletí de notícies i novetats de l’Ajuntament).

En cap cas es duran a terme decisions automatitzades a partir de les seves dades personals.

L'usuari subministra les seves dades de forma voluntària en tot moment i essent informat de l'ús i el tractament que se'n fa. Tota la informació que facilita l'usuari ha de ser veraç. L'usuari és l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i del perjudicis que causi a l'Ajuntament o a tercers. L'Ajuntament es reserva el dret a excloure dels serveis a tot usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en Dret.

CESSIÓ DE DADES

Amb caràcter general, l’Ajuntament no cedirà les seves dades personals a tercers llevat que estiguem obligats legalment a això o vostè ens ho hagi autoritzat expressament al fer ús dels nostres serveis.

 

DRETS DE LES PERSONES INTERESSADES.

La normativa de protecció de dades permet que puguis exercir davant el responsable del tractament els teus drets d'accés, rectificació, oposició, supressió ("dret a l'oblit"), limitació del tractament, portabilitat i de no ser objecte de decisions individuals automatitzades. A continuació, t'expliquem en què consisteixen aquests drets:

 

 • Dret d'accés: Permet a la interessada i l'interessat conèixer i obtenir informació sobre les seves dades de caràcter personal sotmeses a tractament.
 • Dret de rectificació: Permet corregir errors, modificar les dades que resultin ser inexactes o incompletes i garantir la certesa de les seves dades personals.
 • Dret de supressió: Permet sol·licitar l'eliminació de les seves dades personals quan ja no siguin necessaris per a l'execució o prestació de servei.
 • Dret d'oposició: Permet a la interessada i l'interessat que no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o el seu cessament, llevat motius legítims o per a l'exercici o defensa de possibles reclamacions, en aquest cas els mantindrem bloquejats durant el termini corresponent.
 • Dret d'oposició a l'enviament de publicitat: Les interessades i els interessats podran oposar-se a l'enviament de comunicacions comercials. En aquest cas pot revocar en qualsevol moment el seu consentiment a rebre aquestes notificacions.
 • Limitació del tractament: En determinades circumstàncies, les interessades i els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament es conservaran per a l'exercici o defensa de reclamacions.
 • Portabilitat de les dades: Les persones interessades poden sol·licitar rebre les dades que li incumbeixin i que ens hagi facilitat o que -sempre que tècnicament sigui possible- se'ls enviem a un altre responsable del tractament de la seva elecció, en un format estructurat d'ús comú i lectura mecànica.
 • Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades (inclosa l'elaboració de perfils): Les persones interessades tenen dret a no ser objecte d'una decisió basada en el tractament automatitzat que produeixi efectes jurídics o afecti significativament a l'interessat.
 • Possibilitat de retirar el consentiment: Les interessades i els interessats tenen dret a retirar en qualsevol moment el consentiment prestat, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment donat en el moment de facilitar-nos les seves dades.

 

Si desitja exercir algun dels drets exposats, preguem que es posi en contacte amb l’Ajuntament a través de les dades de contacte que apareixen a "Identificació del responsable del tractament de les dades personals" o a través de les dades de contacte del Delegat de Protecció de Dades, en el qual inclogui la següent informació: nom i cognoms, número de DNI, adreça postal i/o electrònica de contacte, indicant el tipus de dret i especificar les condicions de la mateixa. És possible que li demanem informació addicional amb la finalitat de verificar la seva identitat.

L’ajuntament posa en coneixement de totes les usuàries i usuaris la possibilitat de reclamar davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades si considera que el tractament de dades dut a terme per l’Ajuntament no s'ajusta a la normativa vigent.

 

DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES (DPD)

Ajuntament de Premià de Dalt ha designat un delegat de protecció de dades d’acord amb el que disposen els articles 37, 38 i 39 del Reglament (UE) 2016/679. El delegat de protecció de dades es la persona física o jurídica encarregada de vetllar que l’Ajuntament compleixi correctament amb la normativa de protecció de dades personals.

 

Dades de contacte del delegat de protecció de dades:

Correu electrònic

 

GALETES (COOKIES)

La nostra pàgina web utilitza galetes pròpies i de tercers. Podràs trobar tota la informació detallada relativa a les galetes en la nostra Política de Galetes.

 

REGISTRE D’ACTIVITATS DEL TRACTAMENT (RAT)

El registre d’activitats del tractament (o RAT) és una de les novetats que introdueix l’RGPD, que substitueix el que, fins ara, era la regulació dels fitxers, l’aprovació, modificació i derogació dels quals s’havien de tramitar com una ordenança.

Amb la nova normativa de protecció de dades desapareixen els fitxers i han estat substituïts pel registre d’activitats esmentat, la qual cosa suposa que l’activitat de supervisió i control en matèria de protecció de dades sigui més dinàmica i successiva en el decurs del temps. Es parteix de la base que totes les dades personals són objecte de protecció i s’estableixen diferències pel que fa a la intensitat d’aquesta protecció.

Les activitats subjectes a tractament s’han de dur a terme per mitjà del registre d’activitats, a càrrec i sota la responsabilitat del responsable del tractament de les dades.

El Registre d'Activitats de Tractament de l’Ajuntament de Premià de Dalt es pot consultar en aquest enllaç.

 

MESURES TÈCNQUES I DE SEGURETAT

D’acord amb el que disposa la normativa sobre protecció de dades personals, les mesures de seguretat de les dades implantades per aquest Ajuntament  corresponen a les aplicades d’acord a l’Annex II (mesures de seguretat) del Real Decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l’Esquema Nacional de Seguretat en l’Àmbit de l’Administració Electrònica i que es troben descrites als documents que conformen la Política de Seguretat de la informació de l’Ajuntament.

Below Content Viewlet

Document Actions