Ajuntament

Navigation Bar

Convenis

Aquests documents han estat publicats d’acord amb el que s’estableix al Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD). Els convenis també es poden consultar al Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat i el Registre de convenis urbanístics de la Generalitat de Catalunya

Above Content Body

Content Core

Below Content Viewlet

Document Actions