Ajuntament

Navigation Bar

Normativa

L’Ajuntament dicta diferents tipus de normes en l’àmbit de la seva competència, com les ordenances generals, les ordenances fiscals, els reglaments... L'article 6.1 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, estableix l'obligació de les administracions publiques a fer la publicació activa de la normativa que els sigui d'aplicació. Així mateix, l’article 10 de la Llei catalana 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, regula que s'han de fer públiques les versions de les normes en format originari i, en el cas d’aquelles que hagin estat modificades, s’han de donar a conèixer les versions consolidades. Així doncs, per contribuir a la transparència i també per impulsar el coneixement d’aquesta normativa per part de la ciutadania, l’Ajuntament publica aquestes informacions.

Above Content Body

Content Core

Below Content Viewlet

Document Actions