Informes anuals de transparència

Navigation Bar

Transparència

Per a l'Ajuntament de Premià de Dalt la transparència és la cultura que ha de permetre la ciutadania conèixer l'acció del govern del municipi, des del convenciment que només uns veïns i veïnes informats/des podran exercir una participació activa amb coneixement de causa.

Above Content Body

Content Core

El Síndic de Greuges té la funció d’avaluar el compliment de les obligacions regulades en la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, així consta a  l’article 92.1 de la citada llei. Més informació: aquí

Cal assenyalar que aquesta Llei no només regula les obligacions de publicitat activa i el dret ciutadà a accedir a la informació pública, sinó també el que la Llei anomena bon govern, que recull principis i obligacions de caràcter ètic aplicables als responsables públics (alts càrrecs, en la terminologia de la Llei) i una regulació del dret a una bona administració i a uns serveis públics de qualitat.


Below Content Viewlet

Document Actions