El Govern

Navigation Bar

Junta de Govern Local

Above Content Body

Content Core

Naturalesa jurídica

La Junta de Govern Local és un òrgan col·legiat necessari del govern municipal que, sota la presidència de l’alcalde, està integrat per un nombre de regidors no superior al terç del nombre legal dels membres corporatius, nomenats i separats lliurement per aquell, donant-ne compte, posteriorment, al Ple.
A la Junta de Govern Local li correspon l’assistència a l’alcalde en l’exercici de les seves atribucions, les actuacions que l’alcalde o altre òrgan municipal li delegui i aquelles que li siguin atribuïdes directament per les lleis.

 

Membres de la Junta

L’alcalde determina, mitjançat decret, el nombre de membres de la Junta de Govern Local, així com els regidors/es que hagin de posseir tal condició. Al Consistori de Premià de Dalt la Junta la integren:

 • Sr. Josep Triadó i Bergés, Alcalde (Som Impuls-Junts)
 • Sr. Alejandro Costa Urigoitia - 1r Tinent d'alcalde (Som Impuls-Junts)
 • Sr. Ramon Golart Ávila - 2n Tinent d'alcalde (Som Impuls-Junts)
 • Sra. Marta Bosch Lafuente - 3a Tinent d'alcalde (Som Impuls-Junts)
 • Sra. Isabel Sola Ruiz - 4a Tinent d'alcalde (Som Impuls-Junts)
 • Ginés Marín Marín - 5è tinent d'alcalde (PSC)

Comissió Assessora de la JGL:

Mitjançant Decret d'Alcaldia, es va constituir aquesta Comissió, que és un òrgan complementari de caràcter col·legiat sense atribucions resolutòries. El seu objectiu principal és l'estudi, informe i consulta dels assumptes que han de ser sotmesos a la decisió de la Junta de Govern Local.

 • Sr. Aleix Casanova Iñiguez, president (Som Impuls-Junts)
 • Sra. M. José Paisal Mayor, vicepresidenta (Som Impuls-Junts)
 • Sra. Jèssica Rovira Pitarch (Som Impuls-Junts)
 • Sra. Vanessa Cano Carmona (Som Impuls-Junts)

Secretària: Sra. Maria Boté Massagué (suplent: Sr. Antonio López Martínez)

Competències:

Sota la presidència de l'alcalde, és integrada per 5 regidors o regidores. 

La seva competència bàsica és l'assistència a l'alcalde en l'exercici de les seves atribucions:

 • L'aprovació dels instruments de planejament de desenvolupament del planejament general no expressament atribuït al Ple.
 • L'aprovació d'instruments de gestió urbanística i dels projectes d'urbanització.
 • El desenvolupament de la gestió econòmica d’acord amb el pressupost aprovat, disposar de despeses, superiors a 1.500 euros, dins dels límits de la seva competència.
 • Aprovar les bases de les proves per a la selecció del personal i per als concursos de provisió de llocs de treball i distribuir les retribucions complementàries que no siguin fixes i periòdiques.
 • La contractació d’obres, de subministrament, de serveis, de gestió de serveis públics, els contractes administratius especials o els contractes privats quan el seu import sigui superior a l’0’1 per cent i no superi el 10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, la quantia de sis milions d’euros, inclosos els de caràcter plurianual quan la seva quantia no sigui superior a quatre anys, sempre que l’import acumulat de totes les anualitats no superi ni el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantia indicada.
 • L’adjudicació de concessions sobre els béns de les mateixes i l’adquisició de béns immobles i drets subjectes a la legislació patrimonial quan el seu valor sigui superior al 0’1 per cent i no superi el 10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost, ni l’import de tres milions d’euros, així com l’alienació del patrimoni, quan el seu valor no superi el percentatge ni la quantia indicats.
 • L’aprovació dels projectes d’obres, de serveis, quan sigui competent per a la seva contractació o concessió i estiguin previstos en el pressupost.
 • L'atorgament de llicències, excepte les obres menors, llevat les que expressament estiguin atribuïdes a regidors/res delegats/des, o que les lleis sectorials ho atribueixin exclusivament al Ple o a la Comissió de Govern.
 • Les atribucions que expressament li atorguin les lleis.
 • La sol·licitud i acceptació de subvencions.
 • La contractació del personal per al desenvolupament dels Plans d’ocupació que es portin a terme pel Departament de Promoció Econòmica.
 • La concessió de bestretes i préstecs reintegrables al personal.
 • L’aprovació del pla de vacances del personal.
 • La concessió d’ajudes socials al personal, en els termes previstos en el conveni vigent.
 • La concessió de recompenses, felicitacions i vots de gràcia del personal.
 • L'assignació de números de carrers.
 • Devolució de fiances en els temes de la seva competència.
 • Resolució d'expedients de responsabilitat patrimonial.
 • L'adjudicació de les autoritzacions de venda no sedentària i la modificació motivada del nombre de llicències de venedors i parades.
 • L'atorgament de la concessió de les parades del Mercat municipal.
 • La justificació de les subvencions de conformitat amb allò establert en el reglament de subvencions.
 • L'atorgament de drets funeraris.

 

Calendari

Les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local no són públiques i es fan cada 15 dies, els dilluns a les 18.30 hores a la sala de juntes adscrita a Alcaldia.


Anunci de les delegacions del Ple a la Junta de Govern Local (Punt núm. 9).

 

Below Content Viewlet

Document Actions