Empleats públics

Navigation Bar

Personal eventual

Funcions, currículum i retribucions

Above Content Body

Content Core

El Ple de l'Ajuntament, en sessió extraordinària celebrada en data 15 de juny de 2019, va determinar el nombre, característiques i retribucions del personal eventual directiu, nomenat a proposta de l’Alcaldia, i subjecte a les causes d’incapacitat i incompatibilitat establertes per als membres de la Corporació. El nombre de llocs de treball reservats a personal Eventual són dos.

Coordinadora i assessora per a la dinamització i promoció dels barris: Ana M. Cuello Ladevesa

Dependència: Alcalde

Currículum:

 • Llarga trajectòria com a Presidenta a l'Associació de Veïns del barri del Remei.
 • Regidora d'Ocupació i Promoció Econòmica, i de Gent Gran de l'Ajuntament de Premià de Dalt a la legislatura 2015 - 2019.

 

Retribució:

19.000,00€ (1.357,14 € bruts mensuals, en 14 mensualitats).

Jornada:

Plena dedicació.

Atribucions i Funcions bàsiques:

 • Recollir i atendre les incidències dels serveis municipals i proposar millores.
 • Aconsellar en qüestions referents a les relacions amb la ciutadania i les institucions.
 • Assessorar, aconsellar i proposar millores a l'Alcaldia per a la coordinació de la Festa Major, altres festes tradicionals i activitats lúdiques i culturals.
 • Assistència protocol·lària en col·laboració amb l'Alcaldia.


Objectius:

 • Dirigir, planificar i coordinar els recursos disponibles per a l’assoliment dels objectius fixats per l’Alcaldia en l’àmbit de les funcions relatives a les incidències als serveis municipals, festes, activitats lúdiques i culturals.

Àmbits de competència:

Serveis municipals i activitats diverses organitzades per l'Ajuntament.

 

DOCUMENTACIÓ:

DECRET

BOPB

DOGC


 

A partir de l'1 de desembre de 2021

Assessor en matèria d'Urbanisme/Via pública: Josep Font i Vives

Dependència: Alcalde

Currículum:

 • Regidor d'Urbanisme i de REcursos Humans de l'Ajuntament de Premià de Dalt a la legislatura 2015 - 2019.
 • Persona vinculada a entitats esportives locals.
 • Empresari local d'una empresa de serveis.

 

Retribució:

18.000,00€ anyals (1.285,71 € bruts mensuals, en 14 mensualitats).

Jornada:

Plena dedicació.

Atribucions i Funcions bàsiques:

 • Assistència a l’alcalde.
 • Coordinació i seguimente de les polítiques institucionals relatives a obres i via pública.

 


Objectius:

 • Dirigir, planificar i coordinar els recursos disponibles per a la consecució dels objectius fixats per l’Alcaldia en l’àmbit de les funcions relatives a urbanisme i via pública d’acord amb les competències en el marc de la legislació vigent.

Àmbits de competència:

Totes les pròpies del Departament de Territori.

 

DOCUMENTACIÓ:

DECRET

BOPB

DOGC

 


 

Fins al 31/10/2021

Assessora. Gabinet d'Alcaldia i Comunicació: Mònica Farré i Sabaté


 

Below Content Viewlet

Document Actions