Recollida de l'orgànica

Navigation Bar

Recollida de l'orgànica

'Si hi va, bé. Si no hi va, no ve.'

Above Content Body

Content Core

És la nova campanya de foment de la recollida selectiva dels residus orgànics que realitza l'Agència de Residus de Catalunya. L'objectiu és promoure la recollida selectiva de les restes de menjar i de residus vegetals de petites dimensions, allò que s’anomena ‘l’orgànica’. Actualment només es recull selectivament un 30% de l’orgànica que produïm perquè un alt percentatge encara es llença barrejat amb d’altres residus a la fracció resta.

Amb el lema “Si hi va, bé. Si no hi va, no ve.”, la campanya vol incidir en la importància de separar bé les restes de menjar i els residus vegetals de petites dimensions –com fulles, gespa o branques–, el què es coneix com a matèria orgànica, i exposa de manera molt visual els avantatges de reciclar-la. Quan els residus orgànics van al contenidor marró, n’afavorim el reciclatge.

La creativitat exposa la idea del cicle de la matèria orgànica, que es pot valoritzar completament. Reciclar-la comporta un estalvi de recursos –transformant la matèria orgànica en compost per fertilitzar els sòls;  redueix els residus biodegradables en els dipòsits controlats i les plantes incineradores; i disminueix l’emissió de gasos implicats en l’efecte hivernacle. A més, amb l’aprofitament del biogàs obtingut de la seva fermentació, es pot produir electricitat.

La recollida, estancada

Premià de Dalt és un dels 781 municipis catalans que presten el servei de recollida de l’orgànica. L’orgànica, amb el 36% en pes, és la fracció més important dels residus municipals. La que recollim selectivament representa actualment el 30% del total dels residus orgànics que produïm i un 10% del total dels residus municipals generats. Les darreres dades disponibles, corresponents a l’any 2016, indiquen que la recollida selectiva bruta de la matèria orgànica va ser de 371.697 tones – un 0,24% inferior al 2015–, i que està força estancada des de 2012. L’objectiu és que a l’any 2020 el 60% en pes dels residus orgànics es pugui valoritzar.

El Maresme és un dels pocs territori d’abocament 0 a Catalunya, gràcies a la planta del Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans, que es dedica al tractament de la fracció no recollida selectivament i a la valorització energètica del rebuig.

Què posar el contenidor marró de l'orgànica?

L’orgànica està constituïda fonamentalment per restes de menjar i residus vegetals de  petites dimensions que poden ser recollides selectivament i són susceptibles de degradar-se biològicament per transformar-se en recursos, tant materials –compost– com energètics –biogàs–. Aquesta és la fracció més inestable dels residus municipals, degut al seu elevat contingut en aigua i en matèria orgànica. Per això, és necessari que es reculli i es gestioni el més ràpidament possible, per evitar la generació de lixiviats i de males olors. Una gestió inadequada pot generar impactes en el medi, però una d’apropiada, a més d’evitar aquests impactes, esdevé un recurs molt valuós que contribueix a la millora de múltiples reptes ambientals –aprofitament de recursos, protecció del sòl, lluita contra el canvi climàtic, generació de llocs de treball en el sector ambiental, i impuls de l’economia circular.

Below Content Viewlet

Document Actions