Separa bé

Navigation Bar

Separa bé

Above Content Body

Content Core

El servei de recollida selectiva dels residus municipals és un dels serveis que presta l’Ajuntament de Premià de Dalt, mitjançant una encomana a la Societat Municipal La Pinassa.

Així, es recullen selectivament els residus sòlids municipals com: paper i cartró, vidre, envasos, matèria orgànica i rebuig, mitjançant els corresponents contenidors de recollida selectiva, en les diverses zones del municipi.

Quins són els residus municipals?

Es consideren residus municipals, d’acord amb l’article 3 del Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora dels residus, aquells residus generats en els domicilis particulars, els comerços, les oficines i els serveis, i també els que no tenen la consideració de residus especials i que per llur naturalesa o composició es poden assimilar als que es produeixen en els dits llocs o activitats. Tenen també la consideració de residus municipals els residus procedents de la neteja de les vies públiques, zones verdes, àrees recreatives i platges; els animals domèstics morts; els mobles, els estris i els vehicles abandonats; els residus i els enderrocs procedents d’obres menors i reparació domiciliària.

L'objectiu de la recollida selectiva és recollir segregadament els residus per possibilitar així el seu reciclatge i la fabricació de nous productes i evitar que es destinin a abocadors o incineradores. Això significa un estalvi energètic i de materials en comparació amb els requeriments que tindria la fabricació de productes partint de les matèries primeres originàries.

Els materials recollits selectivament es destinen a processos de reciclatge i reutilització. Aquests materials generalment contenen una petita part de residus que no correspon a la fracció i se'ls anomena impropis. Així doncs, s'anomena recollida selectiva neta o recuperació a les fraccions recollides selectivament menys els impropis que continguin.

Envasos domèstics i lleugers

El lliurament dels envasos lleugers esbandits i aixafats facilita el procés de recollida selectiva d'envasos que pot realitzar-se segons diferents models de recollida. En el procés de recollida els envasos lleugers no poden sotmetre's a un procés de compactació gaire intens (màxim 4:1 amb relació volum o fins a una densitat màxima de 120 Kg/m3) ja que van destinats a les plantes de triatge a on se'ls separa per materials.

El sistema més habitual de recollida d'envasos a Catalunya és el contenidor groc.

L'Agència de Residus de Catalunya i Ecoembes han subscrit un conveni al qual s'adhereixen els Ens Locals, que reben recursos en funció dels residus recollits.

El següents envasos lleugers poden lliurar-se en la recollida selectiva:Envasos de plàstic.

  • Envasos metàl·lics: llaunes de ferro i d'alumini, esprais buits
  • Cartró per begudes.
  • Altres envasos lleugers. En general aquells envasos identificats amb el punt verd que no siguin ni de paper ni de vidre (envasos de fusta, ceràmica...).

 Els principals residus d'envasos són ampolles i pots de plàstic (p.e. per a aigua, iogurts...), llaunes de conserves i refrescos, cartró per begudes, tapes metàl·liques, safates de porexpan. Aquesta fracció té una densitat entre 25 i 28 kg/m3.

No s'han de lliurar envasos plens, ni altres envasos com pots metàl·lics de pintures o productes químics, el destí dels quals ha de ser la deixalleria. Tampoc pneumàtics, petits electrodomèstics o productes d'informàtica que continguin tinta.

Cal recordar, que els envasos lleugers també es poden lliurar a la Deixalleria La Suïssa.

Paper i cartró

El paper i cartró representa el 25% en pes dels residus municipals generats a Catalunya. El paper està fabricat principalment per cel·lulosa obtinguda d'espècies vegetals i/o per paper usat. El cartró es fabrica a base de pasta de paper endurida que pot variar de composició en funció de la finalitat (capses, caixes per embalar o transportar...).

La recollida selectiva del paper i cartró té com a objectiu final possibilitar-ne el reciclatge i així estalviar energia i matèries primeres respecte si el paper s'hagués fet partint de pasta verge.

El paper/cartró és una fracció que es pot compactar sense restriccions durant la recollida selectiva a diferència del vidre (degut a la densitat) i dels envasos lleugers (que van destinats a plantes de triatge).

El paper i cartró que es pot lliurar en la recollida selectiva són principalment diaris, revistes, llibretes, sobres, capses de cartró, envasos de paper, papers d'embolicar regals, la publicitat que trobem a les bústies, entre d'altres.

Els materials que no s'accepten són el paper carbó, paper plastificat, cel·lofana, tovallons i paper de cuina usats, papers bruts, fotografies, cartró per begudes... També cal evitar el lliurament d'espirals, clips, grapes... Qualsevol d'aquests residus dificulta el procés de reciclatge i pot reduir la qualitat del paper reciclat resultant.

 

Vidre

El vidre representa el 8% en pes dels residus municipals generats a Catalunya i es tracta d'un material fàcilment recuperable. El vidre es pot reutilitzar o bé reciclar conservant en gran mesura les seves qualitats inicials. Tanmateix cal diferenciar el vidre d'envàs del vidre pla per al seu correcte reciclatge.

El tipus de vidre utilitzat habitualment es fabrica barrejant sílice i potassa o sosa amb petites quantitats d'òxids metàl·lics que hi aporten duresa i, opcionalment, color.

Els envasos de vidre i el vidre pla precisen una recollida selectiva diferent. La recollida selectiva de carrer admet solament el vidre procedent d’envasos amb l’objectiu de reciclar-lo per a finalitats similars.

Els contenidors de vidre només s’ha de dipositar ampolles de vidre i pots de vidre sense tapa. El vidre pla procedent de finestres, miralls, plats, gerros , ceràmica s’ha de portar a la deixalleria per a poder realitzar un correcte reciclatge i els envasos buits que hagi contingut medicaments s’han de dipositar a les farmàcies que disposen d’un contenidor específic.

Tampoc poden formar en cap cas part de la recollida selectiva de vidre els taps de les ampolles i dels pots, les bombetes i fluorescents.

Hi ha envasos de vidre retornables (p.e. garrafes) que després d'un procés adient de rentat es poden tornar a utilitzar per a la mateixa finalitat. Una ampolla de vidre es pot reutilitzar entre 40 i 60 vegades amb una despesa energètica del 5 % de la que significaria el seu reciclatge. Aquesta és, per tant, la millor opció des d'un punt de vista ambiental.

Un exemple clar de les possibilitats de reutilització de l'envàs de vidre són les ampolles de cava. Aquestes, un cop buides i sotmeses a un procés de rentat poden ser utilitzades per les diferents marques que fan servir la mateixa forma d'ampolla estandarditzada.

s

 

Below Content Viewlet

Document Actions