Llicències

Navigation Bar

Llicències

Above Content Body

Content Core

Les llicències urbanístiques són els actes administratius que atorga l’Administració, de caràcter reglat i declaratius de drets, que controlen que l’edificació projectada s’ajusti al planejament urbanístic i a la resta de normativa urbanística.

Els actes subjectes a llicència són, bàsicament, obres majors —que requereixen un projecte tècnic format per un tècnic competent i un visat en col·legi professional— i obres menors o de poca entitat.

Per a l'obtenció de llicències i altres tràmits, vegeu aquest enllaç

 

 

Below Content Viewlet

Document Actions