El Pla de Prevenció d’incendis Forestals a les Urbanitzacions i els nuclis de població

Navigation Bar

El Pla de Prevenció d’incendis Forestals a les Urbanitzacions i els nuclis de població

El plànol de delimitació és la documentació a elaborar i aprovar per cadascun dels ajuntaments, que determina les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions afectades per la Llei 5/2003, de 22 d’abril. El plànol de delimitació és, en conseqüència, una declaració dels nuclis que queden afectats per la llei.

Above Content Body

Content Core

 

L’elaboració del plànol de delimitació ve establert dins l’art. 2 de la Llei 5/2003, de 22 d’abril. Aquest article ha quedat modificat mitjançant l’art.179.3 de la llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic, que queda redactat de la manera següent:

Els ajuntaments han de determinar, mitjançant un plànol de delimitació, les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions afectades per aquesta llei. Correspon al ple de cada ajuntament d’aprovar aquest plànol de delimitació, el qual, un cop aprovat, s'ha de trametre al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.

DOCUMENTS

Annex I. Relació numerada de les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions afectades.

Annex II. Plànol de delimitació de les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals.

Plànol de delimitació

Below Content Viewlet

Document Actions