La construcció feminista de les polítiques de gènere

Navigation Bar

La construcció feminista de les polítiques de gènere

Above Content Body

Content Core

Les polítiques d’igualtat a Premià de Dalt es varen iniciar cap a l’any 2000, sense un estudi previ de necessitats detectades i des de la regidoria de Benestar Social. En principi es buscava la igualtat d’oportunitats per a les dones, oferint propostes de sensibilització, tallers d'empoderament i d’autoestima a les dones. Més aviat com a mesures de sensibilització, adreçades a la ciutadania i amb especial sensibilitat cap a la dona. Per part de l’Ajuntament ja existia una voluntat de treballar en aquesta línia. Fruit de tota aquesta tasca i d’un grup de dones engrescades l’any 2006, va néixer la primera entitat de Dones del poble,  “Dones de Dalt” (apolítiques i assembleàries). Moltes d’aquestes dones que engeguen l’associació eren participants dels tallers del programa “Dones amb marxa” i duien un temps participant en la oferta de tallers amb l’Anna Ma Vidal,  tallers “d’autoestima”, “la comunicació assertiva”, “aprendre a dir NO sense culpa”...

No és fins l’any 2011 que la Regidoria d’Igualtat comença a fer actes institucionals al voltant del 25N i 8M, i s’aprova el Protocol de prevenció de la violència masclista de Premià de Dalt.

Transversalitat de gènere i benestar social

Qualsevol política adreçada a sostenir i ajudar les persones responsables de la cura es pot considerar una política de gènere. Per un costat, des de Serveis Socials fèiem visible la seva existència i per l’altre fèiem palès el cost personal del qui acompanya en aquesta cura -cost que hauria de ser considerat social- ja que la seva realització és indispensable per a la reproducció social.

Lligat amb la cura, fa uns quants anys s'organitzen els Grups d'Ajuda Mútua a cuidadores de persones amb dependència, amb el suport de Diputació, per oferir suport i reforçar aquesta tasca, tot protegint les dones cuidadores que han estat del tot invisibles fins a l’arribada de la Llei de la Dependència ja que s’ha considerat que tenir cura de les persones dependents és una part del rol de gènere assignat a les dones.

En aquesta línia, l’abril de 2015, i fruit de la sensibilitat social de la Regidora es va defensar la creació de l’Espai Respir Municipal. Un servei pensat per a 15 persones que, acollides en diferents franges horàries segons necessitats familiars, poden ser ateses des de les 9 del  matí fins les 7 de la tarda, podent gaudir de servei de transport, de dinar, dutxa geriàtrica a més de fer les activitats de vida diària i la teràpia ocupacional. És un servei que incideix directament en la millora de la qualitat de vida de les persones cuidadores siguin parella/filles. I incideix directament en la gestió del temps personal, i en la qualitat de vida de la ciutadania.

Transversalitat de gènere. Benestar Social, Ocupació i Pla de Barris

L’any 2012, a través de l’actuació del Pla de Barris, s’enceta una línia de treball vers la dona, amb els tallers setmanals “Aprèn a estimar-te” dels que neix la Vocalia de Dones del barri Sta. Anna, vinculades a l’associació de veïns. Un dels objectius del Pla de Barris era la Formació i l’ Ocupació. De manera que es van poder dur a terme plans d’ocupació municipals amb perspectiva de gènere, i en diferents anys hi va haver incorporacions de dues dones a la brigada municipal com a peons de manteniments de parcs i jardins i de l’espai públic, per primer cop i vinculades a la brigada municipal hi havia dones. Altres perfils varen ser durant dos anys les agents cíviques.

Atès que les dones de menys nivell educatiu i sense ocupació, solen ser les que configuren el gran col·lectiu de cuidadores informals, aprofitant el marc del Pla de Barris, i conjuntament amb el Servei Municipal d'Ocupació i Promoció Econòmica, es van formar a un grup de dones que ja treballaven de forma precària com a cuidadores de persones grans amb dependència. Es van realitzar dos cursos: el de Cuina especialitzada en persones grans i amb dependència,  i el d’Auxiliar de la llar per a persones amb dependència. Dins la formació hi havia el mòdul de pràctiques a l’empresa, amb la oportunitat d’algunes dones que varen poder ser contractades.

Les tècniques d'empresa i d'ocupació destaquen, en l’àmbit de la formació, que els cursos com el d'atenció sociosanitària de persones amb dependència en institucions socials, i el d'auxiliar administrativa que cada any solen realitzar-se, el 95% de l’alumnat són dones. Respecte els cursos de millora de l’ocupabilitat a través del projecte “Dinamitza’t” passa el mateix. Ens estem trobant amb un gruix de dones que vol reciclar-se o que es troba amb manca de formació, manca de feina i que a través de  la formació ocupacional troba oportunitats de millores laborals.

Transversalitat de gènere, Serveis Socials, Joventut, Biblioteca i Educació

Les tècniques de Joventut i d’Ensenyament amb les professionals des de les escoles bressol, primària i secundària, i les tècniques de la Biblioteca, han col·laborat en totes les activitats de prevenció proposades.

Es va encetar una línia de treball apostant per la coeducació a través de la plataforma de la comissió 0-6, (integrada per professionals que incideixen en l’etapa educativa de 0-6, incloent, serveis socials, CDIAP, EAP, escoles, biblioteca, salut...).

Les escoles bressol i les escoles d’infantil varen fer una aposta per coeducar, amb les col·laboracions de l’Anna de coeducAcció i la Mercè Otero, es va fer un treball totes les professionals del municipi que atenen la franja d’edat de 0 a 6 anys. A partir d’aquesta mini formació algunes escoles varen continuat engrescades en la tasca de coeducar, treballant en l’espai del pati, en propostes d’esport i lleure, a les extraescolars...., treballant amb conta-contes coeducatius... Les escoles com espais de socialització primària tenen un paper fonamental en el treball a favor de la igualtat de gènere, incidint en la creació de les identitats lliures, la superació dels rols tradicionals ... Es va realitzar una activitat un recull de fotografies “tots i totes fem de tot”..., on es veien les accions quotidianes i on es qüestionava si hi havia maneres de fer masculines o femenines.

Els tallers de contes familiars, i conta-contes coeducatius dotaven d'eines a les famílies a favor de la igualtat, i introduïen a la biblioteca com a agent coeducatiu: Es va fer una guia i una selecció de contes agrupats per edats que fomenten la igualtat de nens i nenes. S’afavoria el préstec a través de les escoles bressol. La literatura infantil duia a  reflexionar sobre els estereotips de gènere, trencant mites, trobant noves històries que ja no estaven basades en rols tradicionals. Aquests contes oferien una visió crítica de les relacions home/dona, i apostaven per la corresponsabilitat de les tasques de cura.

S'han fet diferents accions de suport als progenitors en la funció educativa dels seus fills i filles, en l’espai del cafè de les 3, amb els tallers de massatges infantils, i des del PIJ La Fletxa i l’Institut de Secundària Valerià Pujol des de fa 4 anys s'organitza el concurs de la postal i més endavant de la postal i el cartell del dia de la dona, amb la col·laboració de tot l’alumnat. També s’han fet diferents tallers, amb l’objectiu de fomentar el treball preventiu de presa de consciència de les relacions abusives, els estereotips de gènere... “prevenció de la violència masclista”, “prevenció i abordatge del ciberbullyng”, “els d’aprendre a lligar”, donant eines sobre el context social basat en les desigualtats de gènere, identificant els estereotips de gènere que s’activen, reflexionant sobre les emocions que es posen en joc en nois i noies i sobre quins tipus de relacions construeixen.

Des de Joventut s’ha participat en les diades representatives, mitjançant accions al carrer, com per exemple “Construïm un cor gegant”, “Les nostres dones referents...”.

També part de l’equip de Mossos d’Esquadra ha realitzat formació a l’INS sobre ciberbullying, relacions abusives i noves tecnologies...

S’han dut a terme els tallers específics de formació d’agents per la prevenció de la violència masclista en joves, duts a terme per les educadores als corresponsals joves de cada aula, i la formació específica pels tutors de l’INS també duta a terme nosaltres.

En els darrers dos cursos escolars ja s’ha fet una programació amb l’entitat Fil-a-l’agulla que engloba des de primària fins a secundària.

  • el príncep, la princesa i el mirall màgic - 2 escoles x 2 línies (2n): Despertar la curiositat i identificació cap als models alternatius de personatges femenins i masculins. Contribuir a la presa de consciencia de les relacions de gènere que es donen en el grup- classe.
  • models de famílies i prevenció de la homofòbia - 2 escoles x 2 línies (4r): Qüestionar el sistema hetero-normatiu i eradicar les sancions de gènere. Oferir un espai per compartir, nombrar i donar veu als diversos models de família que existeixen. Generar un espai de presa de consciencia de com afecten les actituds homofòbiques dins i fora la classe.
  • emocions i sentiments - 2 escoles x 2 línies (6è): Potenciar la identificació, acceptació i expressió de les pròpies emocions i sentiments, així com les dels altres. Fomentar la cultura de la cura i la auto-cura. Emfatitzar la importància de l’expressió assertiva dels sentiments en la resolució de conflictes. Prendre consciència i reparar el dany causat per situacions de discriminació i bullying dins la classe.
  • encaixes... o trenques les caixes? - 3 línies (2n ESO): Contribuir a la presa de consciència sobre els estereotips del sistema sexe-gènere i com afecten a les relacions. Contribuir a la presa de consciencia dels nois i noies sobre les dinàmiques de poder del grup- classe. Facilitar el diàleg sobre l’ aquí i ara del grup. Prendre consciencia i reparar el dany causat per situacions de discriminació i bullying dins la classe. Establir un primer pas de compromís de tots i totes per eradicar la violència de gènere i l’homofòbia alhora de relacionar-nos.
  • habilitats socials i prevenció de relacions abusives - 3 línies (4t ESO): Analitzar els tòpics referents a l’amor i la seva relació amb la violència de gènere. Promoure models relacionals igualitaris a partir de conductes, actituds i compromisos de rebuig contra la violència de gènere. Adquirir habilitats per a prevenir i aturar situacions d’abús en les relacions sexo-afectives.

S’ha participat en les sessions d’orientació a 4t d'ESO amb perspectiva de gènere vetllant perquè l’alumnat no reforci la segregació vertical i horitzontal de gènere existent al món laboral.

ALTRES:

Des del Pla de Barris s’ha fomentat l'obertura de l’espai dels patis en horaris extraescolars, per tal de millorar la qualitat de vida i facilitar la conciliació a les famílies, l’escola participa en la vida del barri. Aconseguint nous usos de les infraestructures, fent que en zones on no existeixen espais adequats perquè nois i noies puguin gaudir d’espais de relació en grup. Atribuint una nova funció social, nous espais comunitaris i de relació, que afavoriran la conciliació dins de la pròpia comunitat.

S’ha fet un suport per promoure la paritat de gènere en les direccions de les associacions en concret als Casals de Gent Gran. On s’ha aconseguit la participació de les dones a la Junta directiva al 50%, i la realització d’activitats diferents que incorporin la perspectiva de gènere: gimnàstica, relaxació, informàtica, mandales i lecto-escriptura...

Formació i sensibilització a favor de la diversitat de gènere a tots els departaments de l’Ajuntament, realitzant la formació respecte les polítiques LGBTI.

L’Associació d’Artistes ha col·laborat els darrers dos anys amb exposicions al voltant del dia de la dona, “Dones de Premià de Dalt”, mural de dones...

És a dir es porta temps treballant per la igualtat i amb la manca d'un diagnòstic que dificulta posar sobre la taula les desigualtats de gènere que poden existir al municipi o l’ impacte de gènere que pot tenir una determinada política. És per això que dins dels objectius del Pla de Mandat #Hortizó2020 aquest any, amb el suport de la Diputació, encetarem el procés d’elaboració del Pla d’Igualtat que ens ha d’ajudar a intervenir en el disseny de totes les polítiques municipals i assegurar en tot moment que l’Ajuntament no creï noves desigualtats.

Below Content Viewlet

Document Actions