Hoteleria i Restauració

Navigation Bar

Habitatges d'ús turístic (HUT)

Els Habitatges d'Ús Turístic (HUT) són habitatges cedits pel seu propietari, directament o indirectament, a tercers, de manera reiterada i a canvi de contraprestació econòmica, per a una estada de temporada, en condicions d'immediata disponibilitat i amb les característiques establertes per reglament.

Above Content Body

Content Core

L'habitatge s'ha de cedir sencer i ha de complir les condicions següents:

  • Disposar de la cèdula d'habitabilitat i satisfer en tot moment les condicions tècniques i de qualitat exigibles als habitatges en general.
  • No pot ser ocupat amb més places que les indicades a la cèdula.
  • Ha d'estar suficientment moblat i dotat dels aparells i estris necessaris per a la seva ocupació immediata, i en perfecte estat d'higiene.

Els habitatges d'ús turístic requereixen la corresponent comunicació prèvia d'inici d'activitat a l'ajuntament competent.

Cal tenir en compte que qualsevol desenvolupament d'Activitat Econòmica (sigui obligada o no al pagament de l'Impost sobre Activitats Econòmiques) ha de ser declarada i donada d'alta davant l'Agència Tributària, a qui correspondrà determinar l'epígraf pel qual s'han de donar d'alta les activitats que obtenen la llicència pel concepte habitatge d'ús turístic.

Un cop formalitzada l'alta davant l'Agència Tributària també s'haurà de efectuar l'autoliquidació del preu públic de recollida de residus, segons les dades declarades a l'alta d'inici d'activitat.

Donar d'alta un habitatge d'ús turístic

Donar de baixa un habitatge d'ús turístic

Annex dades específiques capacitat

 

Comunicació prèvia d'habitatges d'ús turístic a l'Ajuntament

Aquest tràmit obligatori per al propietari es pot realitzar a través d'aquest enllaç.

Atenció

Tots els habitatges d'ús turístic que constaven inscrits al Registre d'Empreses i Activitats Turístiques (REAT) de la Generalitat abans del 2 d'abril de 2008 i que no disposen de permís municipal, han de fer la corresponent comunicació a l'Ajuntament.

Consulteu a través d'aquest enllaç la normativa i altres informacions referides als habitatges d'ús turístic.

 

OFERTA D'HABITATGES D'ÚS TURÍSTIC (HUT) A PREMIÀ DE DALT

Feu clic AQUÍ o a la imatge

 

Below Content Viewlet

Document Actions