Perfil del contractant

Navigation Bar

Informació

Above Content Body

Content Core

L'Ajuntament utilitza la Plataforma de serveis de contractació pública de la Generalitat de Catalunya, un portal únic, global i integrat per a la difusió de la informació de l'activitat contractual.

La Plataforma es configura com un portal únic i complet per a la difusió de la informació de l'activitat contractual i dels perfils de contractant dels òrgans de contractació de la Generalitat, dels ens que integren l'Administració local a Catalunya, de les universitats públiques de Catalunya i dels ens dels sectors públics respectius.

El conjunt d'informació i el disseny de l'aplicació informàtica de la Plataforma fan possible que els operadors econòmics dels mercats públics, especialment les empreses, i els òrgans de contractació disposin d'un conjunt de serveis i funcionalitats que possibiliten tant la publicació i l'accés a la informació, com les relacions transaccionals electròniques segures entre els òrgans de contractació i les empreses, amb la consegüent reducció de costos associats a la contractació pública, d'acord amb la normativa reguladora.

Així mateix, en compliment del que disposa l'article 347.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (LCSP), la informació publicada en la Plataforma de serveis de contractació pública de la Generalitat de Catalunya, relativa a la convocatòria de totes les licitacions i els seus resultats, es publica, per interconnexió amb dispositius electrònics d'agregació de la informació, en la Plataforma de Contractació del Sector Públic estatal.

Finalment, d'acord amb l'article 63.7 de la LCSP, el sistema informàtic que suporta els perfils de contractant residenciats a la Plataforma disposa d'un dispositiu electrònic que permet acreditar de manera fefaent el moment d'inici de la difusió pública de la informació que s'inclou i la seva integritat, possibilitant la publicació segura a Internet amb efectes jurídics.

 

Normativa reguladora

Articles 63 i 347 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.

ORDRE VEH/172/2017, de 25 de juliol , d'aprovació de les aplicacions de la Plataforma de serveis de contractació pública i del Sobre digital.

ORDRE ECF/457/2010, de 29 de setembre , per la qual s'aprova l'aplicació dels serveis de subhasta electrònica integrats a la Plataforma de serveis de contractació pública.

És el lloc web on es publica la informació relativa a la contractació administrativa, com ara els anuncis de licitació, les adjudicacions provisionals i definitives i els plecs de contractació. En el portal, a l'apartat de Documentació trobareu els diferents expedients de contractació, la informació sobre la composició de les meses de contractació i les actes .

Accediu-hi fent clic aquí

 


RELACIÓ DE CONTRACTES

Relació de contractes adjudicats (històric) 

Relació de contractes menors (històric)

Below Content Viewlet

Document Actions