Perfil del contractant

Navigation Bar

Composició de les Meses de contractació

La Mesa de Contractació ha d'assistir als diferents òrgans de contractació de la Corporació municipal en els diferents procediments de licitació tant oberts, com restringits, com negociats amb publicitat i si s'escau en el procediments negociats sense publicitat.

Above Content Body

Content Core

De conformitat amb l’article 21 del Reial Decret 817/2009, de 17 de maig, pel qual s'aprova el Reglament que desenvolupa parcialment la la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic, precepte que no contradiu la DA 2 del TRLCSP i desenvolupa i precisa la composició de les meses de contractació.

 

President/a

L'Alcalde: Sr. Josep Triadó i Bergés

Suplent

El/la Tinents/es d'alcaldia per ordre establert per a les Tinences d'Alcaldia

Vocal

El regidor/a de l’àrea objecte del contracte

Suplent

El/la Tinent/a d'Alcaldia o regidor/a de la Corporació

Secretari/ària de la Corporació

O, en el seu cas, l’altre/a lletrat/da dels serveis jurídics

Interventor/a de la Corporació

O, en el seu cas, la viceinterventora o altre/a funcionari/ària de serveis econòmics

Tècnic/a del servei de contractació

Responsable de contractactació i/o compres

Secretari/ària

Un/a funcionari/ària de la Corporació municipal

Below Content Viewlet

Document Actions