Mapa acústic

Navigation Bar

Mapa acústic

Above Content Body

Content Core

Els municipis de Catalunya s'han anat transformat per adaptar-se a les noves realitats i cadascun, amb les seves particularitats, ha afrontat les situacions pròpies de la vida moderna. En aquest sentit, aspectes que fins fa pocs anys ni tan sols es contemplaven, a hores d'ara esdevenen importants per assolir els estàndards de qualitat de vida. Entre aquests destaca la contaminació acústica.

En aquest àmbit cal fer referència a la legislació vigent d'obligat compliment per part de les administracions competents. La Unió Europea va establir en el Llibre verd de la lluita contra el soroll tot un seguit de recomanacions que posteriorment es van plasmar en la normativa comunitària; especialment, els principis de la regulació continguda en el Projecte de directiva del Parlament Europeu sobre avaluació i gestió del soroll ambiental.

En resposta a les directrius procedents d'Europa, el Parlament de Catalunya va aprovar el 12 de juny de 2002 la Llei de protecció contra la contaminació acústica. Els trets més significatius d'aquesta Llei són:

  • La consideració de la contaminació acústica des del punt de vista de les immissions
  • La delimitació del territori en zones de sensibilitat acústica en funció d'uns objectius de qualitat
  • La regulació d'un règim específic per a les infrastructures de transport, amb l'establiment de zones de soroll per a garantir uns mínims de qualitat acústica en les noves construccions i amb l'establiment de tot un seguit de mesures per a minimitzar l'impacte acústic en les construccions existents afectades per sorolls i vibracions.
  • La Llei estableix la divisió del territori en zones perquè els aspectes relatius al soroll siguin tinguts en compte a l'hora de planificar les activitats. D'altra banda, això permet configurar un mapa de capacitat acústica al qual poden tenir accés els ciutadans als efectes de conèixer els diferents nivells de protecció sonora del seu municipi.

 

Consulteu el mapa acústic de Premià de Dalt per sectors:

 

Below Content Viewlet

Document Actions