La igualtat és saludable

Navigation Bar

La igualtat és saludable

El document “La igualtat és saludable. Recomanacions contra els efectes negatius dels estereotips sexistes en la salut” posa de manifest la importància de la perspectiva de gènere en la salut i fa 10 propostes per revertir els efectes nocius dels estereotips de gènere en la salut de la ciutadania.

Above Content Body

Content Core

La perspectiva de gènere en la salut permet visibilitzar fins a quin punt els diferents rols i estereotips atribuïts a dones i homes i les relacions desiguals de poder es vinculen socialment als seus comportaments vers la salut, i permet identificar biaixos androcèntrics a nivell de ciència. Cal analitzar la salut de les dones des d’aquesta perspectiva, tenint en compte tots els factors diferencials socials i també genètics, biològics, fisiològics, endocrins, psicològics, atenció, diagnòstic, tractament, etc.

Aquestes recomanacions, que han comptat amb l’assessorament de l’experta Lucía Artazcoz, han estat creades pel Grup de Treball d’anàlisi de la imatge pública de les dones (Grup de Treball d’Estereotips) de l’Observatori d’Igualtat de Gènere (OIG). En formen part: l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya, el Col·legi de Periodistes de Catalunya, el Consell del Col·legi de Metges de Catalunya, el Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya, el Consell de l’Audiovisual de Catalunya, la Comissió Nacional per una intervenció Coordinada contra la Violència Masclista, la Direcció General de l’Atenció a la Infància i l’Adolescència, la Direcció General de Comunicació del Govern, la Direcció General de la Policia, el Gabinet Tècnic de la secretaria General de Salut, el Gabinet Tècnic del Departament de la Presidència, i l’Institut Català de les Dones.


 

Documents d'interès:

Recomanacions contra els efectes negatius dels estereotips sexistes en la salut

Below Content Viewlet

Document Actions