Compliment de l'Estabilitat pressupostària i Sostenibilitat financera (LOEPSF)

Navigation Bar

Compliment de l'Estabilitat pressupostària i Sostenibilitat financera (LOEPSF)

Cada any, d'acord a l'art. 6 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera (LOEPSF), s'acredita el compliment de l'objectiu d'estabilitat de la liquidació de l'exercici anterior, entenent-se com a tal la situació d'equilibri o de superàvit computada en termes de capacitat de finançament, d'acord amb la definició continguda en el Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals (SEC), i sobre l'objectiu de la regla de la despesa.

Above Content Body

Content Core

Below Content Viewlet

Document Actions