Compte General

Navigation Bar

Compte General

És un conjunt de documents i estats que l'Ajuntament ha d'elaborar al final de cada exercici per informar sobre la situació del Patrimoni (béns i drets, finançament, préstecs i deutes), les despeses, els ingressos, els beneficis i les pèrdues durant l'any a què es referix el Compte General. Aquest l'aprova la Comissió Especial de Comptes, s'exposa al públic durant 15 dies i l'informe de la Comissió s'eleva al Ple de la Corporació per al seu examen i aprovació, per a posteriorment enviar-lo a la Sindicatura de Comptes i el Ministeri d'Hisenda, així com al Departament de Governació.

Above Content Body

Content Core

Below Content Viewlet

Document Actions