Altres col·lectius

Navigation Bar

Altres col·lectius

Above Content Body

Content Core

 

 

 

Col·lectiu d'immigrants

  • Servei de primera acollida (arrelament, reagrupament familiar, alfabetització, etc.). 

 

Persones amb diversitat funcional 

  • Informació i tramitació de programes i ajuts/recursos (dependència, centres ocupacionals,  targeta d'aparcament, arranjaments a la llar i barreres arquitectòniques, centre Respir, etc..).

 

Persones en situació de vulnerabilitat 

  • Informació, tramitació i orientació de recursos d'inclusió social (seguiment i pla de  treball de la Renda Bàsica, horts socials, grups d'ajuda mútua per a col·lectius d'atur de llarga durada, etc.).
  • Cobertura  de necessitats bàsiques (roba i aliments).
  • Atenció en situacions de  violència masclista

 
Atenció a les  emergències

  • Suport i acompanyament en situacions d'emergència (incendi a la llar, infant / avi desemparat, persones en crisi psiquiàtrica, etc.) 

Below Content Viewlet

Document Actions