Seu electrònica

Navigation Bar

Sol·licitud de dades i informació pública

Sol·licitud per obtenir dades i/o informació pública elaborada o gestionada per l’Ajuntament sempre que no afecti els drets de protecció de dades personals i als límits establerts a la Llei 19/2014 de 29 de desembre de Transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Above Content Body

Content Core

 
Aquest tràmit us permet exercir el vostre dret d'accés a la informació pública -tant a títol individual com en nom i representació de qualsevol persona jurídica legalment constituïda- de què disposa l'Ajuntament de Premià de Dalt. La sol·licitud la podreu presentar per qualsevol mitjà que permeti tenir constància de la vostra identitat, la informació sol·licitada, una adreça de contacte (preferentment electrònica) a efectes de comunicacions i la forma en què preferiu accedir a la informació sol·licitada. Tot i que no és necessari que motiveu la vostra sol·licitud d'accés a la informació ni cal que tingueu un interès personal, si exposeu els motius pels quals la sol·liciteu aquests podran ser tinguts en compte a l'hora de resoldre la vostra sol·licitud.
 
Qui ho pot demanar? 
Qualsevol persona física o jurídica. Aquest dret es pot exercir a partir dels 16 anys. 
 
Quin cost té?
L'accés a la informació pública és gratuït. No obstant això, l’expedició de còpies i la transposició a formats diferents de l’original poden restar subjectes a una contraprestació económica, que no pot excedir del cost de l’operació.
 
Com i on es pot fer?

M’han denegat l’accés a la informació sol·licitada. Què puc fer?

En cas de denegació total o parcial d’una sol·licitud d’informació pública pots presentar una reclamació:


Peticions rebudes i resolucions emeses 

ANY 2023

 

Altres anys

Any 2022

Any 2021

Any 2020

 

 

 

 

 

 


 

Preguntes freqüents

En quins casos es pot denegar una sol·licitud d’accés a la informació pública?

El dret d’accés a la informació pública pot ésser denegat o restringit si el coneixement o la divulgació de la informació comporta un perjudici per a:

  • La seguretat pública.
  • La investigació o la sanció de les infraccions penals, administratives o disciplinàries.
  • El secret o la confidencialitat en els procediments tramitats per l’Administració pública, si el secret o la confidencialitat són establerts per una norma amb rang de llei.
  • El principi d’igualtat de les parts en els processos judicials o la tutela judicial efectiva.
  • Els drets dels menors d’edat. També es pot denegar l’accés a informació relativa als menors d’edat el coneixement o la divulgació de la qual pot condicionar el lliure desenvolupament de llur personalitat en el futur, llevat que se’n pugui garantir el caràcter anònim.
  • La intimitat i els altres drets privats legítims.
  • El secret professional i els drets de propietat intel·lectual i industrial.

El dret d’accés a la informació pública també pot ésser denegat o restringit si la informació té la condició de protegida i així ho estableix expressament una norma amb rang de llei.

Es denegarà l’accés a la informació que contingui dades personals especialment protegides, com ara les relatives a la ideologia, l’afiliació sindical, la religió, les creences, l’origen racial, la salut i la vida sexual.

També es denegarà l’accés a les dades relatives a la comissió d’infraccions penals o administratives que no comportin l’amonestació pública a l’infractor, llevat que la persona afectada hi consenti expressament per mitjà d’un escrit que ha d’acompanyar la sol·licitud.

 


 

 

Below Content Viewlet

Document Actions