Notícies

Navigation Bar

Subvencions per al pagament del lloguer o cessió d'ús

El termini per presentar les sol·licituds s’inicia el dia 28 de juny de 2022 i finalitza el dia 15 de juliol de 2022 (inclòs).

Above Content Body

Content Core

El dimarts 28 de juny s'obre el termini per demanar les subvencions per la pagament del lloguer o la cessió d'ús. Aquests ajuts van dirigits a facilitar l'accés i la permanència en un habitatge o habitació en règim de lloguer o cessió d'ús a sectors de població en risc d'exclusió social.

Requisits

  • Tenir més de 36 anys i estar empadronat a l’habitatge.
  • Que la unitat de convivència tingui una font regular d’ingressos per poder pagar el lloguer i que no sobrepassin els 22.548,67 € (2,831267 vegades l’indicador de renda de suficiència (IRSC), excepte en els supòsits de víctimes de terrorisme.
  • L'import de lloguer de l'habitatge no pot superar aquests imports:
    • Àmbit Metropolità de Barcelona (Baix Llobregat, Barcelonès, Maresme, Vallès Occidental, Vallès Oriental): 900 euros.

L'import de lloguer en el cas d'habitació, no pot superar aquests imports:

  • Àmbit Metropolità de Barcelona (Baix Llobregat, Barcelonès, Maresme, Vallès Occidental, Vallès Oriental): 450 euros.

Com presentar les sol·licituds:

  1. Electrònicament https://habitatge.gencat.cat/ajutlloguero a través del portal de tràmits del web del Consell Comarcal del Maresme/ instància genèrica del Consell Comarcal del Maresme https://www.seu-e.cat/ca/web/ccmaresme/tramits-i-gestions (es necessita IdCAT mòbil).
  1. Presencialment a l’Oficina d’Habitatge de 9:00h a 14:00h sense cita prèvia.

Degut als pocs dies que estarà oberta la convocatòria, es recomana que les sol·licituds es facin de forma electrònica.

 

El període impositiu per acreditar en aquesta convocatòria és el de l’exercici 2020 i no poden superar els 22.558,77€/any.

Els ingressos computables per a l’obtenció de la subvenció, en relació amb la declaració de l’impost de la renda de les persones físiques (IRPF) de l’exercici 2020, són la quantitat que resulti de sumar els ingressos de la base imposable general (casella 435) i  de  la base imposable de l’estalvi (casella 460), menys el saldo net de la casella 420.

 


Accés al tràmit electrònic

Resolució DSO/1967/2022 . Obre en una nova finestra.

Obtenir idCATMòbil (tràmit gratuït).

Below Content Viewlet

Document Actions