Notícies

Navigation Bar

"Si l'orgànica va al marró bé! Si no hi va, no ve"

Quan els residus orgànics van al contenidor marró, n’afavorim el reciclatge. Cal separar correctament i evitar impropis, és a dir, no contaminar el contenidor marró amb restes que no són orgàniques

Above Content Body

Content Core

L'Agència de Residus de Catalunya (ARC) ha posat en marxa una nova campanya comunicativa per al foment de la recollida selectiva de la fracció orgànica dels residus municipals. "Si l'orgànica va al marró, bé! Si no hi va, no ve" és l'eslògan dels quatre anuncis nous que busquen conscienciar de la importància del reciclatge de residus orgànics

Aquesta campanya de comunicació té per objectiu incrementar la sensibilització ciutadana envers la necessitat de separar adequadament aquest residu. La campanya és una adaptació de l’anterior, que es va emetre a finals de l’any passat, i vol continuar incidint en la importància de separar bé les restes de menjar i els residus vegetals de petites dimensions –com fulles, gespa o branques–, el què es coneix com a fracció orgànica, i els avantatges de reciclar-la. Quan els residus orgànics es recullen selectivament (mitjançant el contenidor marró o els sistemes de recollida porta a porta), n’afavorim el reciclatge.

La creativitat exposa la idea del cicle de la matèria orgànica, que es pot valoritzar completament. Reciclar-la comporta un estalvi de recursos –transformant la matèria orgànica en compost per fertilitzar els sòls; redueix els residus biodegradables en els dipòsits controlats i les plantes incineradores; i disminueix l’emissió de gasos implicats en l’efecte hivernacle. A més, amb l’aprofitament del biogàs obtingut de la seva fermentació, es pot produir electricitat.

L'orgànica està constituïda fonamentalment per restes de menjar i residus vegetals de petites dimensions que poden ser recollits selectivament i són susceptibles de degradar-se biològicament per transformar-se en recursos tant materials, com seria el compost, com energètics, com seria el biogàs.

Aquesta és la fracció més inestable dels residus municipals a causa del seu elevat contingut en aigua i en matèria orgànica, i per això és necessari que es reculli i es gestioni com més aviat millor per evitar la generació de lixiviats i de males olors. Una gestió inadequada pot generar impactes en el medi, però una d'apropiada, a més d'evitar aquests impactes, es converteix en un recurs molt valuós que contribueix a la millora de múltiples reptes ambientals segons l'ARC. El servei de recollida de l'orgànica el presten actualment 781 municipis catalans. 

A Premià de Dalt s'utilitza el model de recollida selectiva de 5 fraccions, el més habitual a Catalunya. La majoria de municipis i ens locals disposen de 5 contenidors on llençar els residus que generen, bé sigui al carrer, bé sigui pel sistema porta a porta: el groc pels envasos lleugers, metàl·lics i brics; el verd pels envasos de vidre, el blau pel paper i cartró, el marró per la fracció orgànica i el gris per la fracció resta. En els municipis que tenen implantat aquest model, pels residus que no poden llençar-se en cap d'aquests contenidors hi ha establerts altres sistemes de recollida, com ara les deixalleries fixes o mòbils o la recollida a domicili dels residus de gran volum.

La fracció orgànica és, doncs, la més important dels residus municipals i representa aproximadament un 34% en pes dels totals generats, encara que varia segons l'ens local per les seves característiques urbanístiques, territorials, econòmiques i socials. La fracció orgànica recollida selectivament el 2017 representa el 30% del total de les restes orgàniques que es produeixen i un 10% del total dels residus municipals generats.

La qualitat de la fracció orgànica recollida (FORM) és essencial per diversos motius, com ara l'encariment de la gestió, el desgast de maquinària i la menor optimització de processos, però especialment perquè incideix en la qualitat del compost que s'obté del seu tractament.

 

 


  

 

Below Content Viewlet

Document Actions