Notícies

Navigation Bar

Premià de Dalt rebaixa la pressió fiscal al ciutadà

L´Ajuntament aprova les ordenances fiscals per unanimitat en el Ple celebrat el 12 de setembre

Above Content Body

Content Core

Nou ajuntamentLa modificació de les Ordenances Fiscals per al proper exercici 2012 s’ha dut a terme contemplant la situació econòmica i social del moment i prenent l’indicador avançat de l’IPC en el mes d’agost, elaborat per l’Institut Nacional d’Estadística (INE) i estimat en el 2,9%.  Tots els grups polítics amb representació municipal (CiU, PSC, PPC, ERC i SI) van votar-hi a favor.

Quant als impostos, es modifiquen l’Ordenança reguladora de l’Impost sobre Bens Immobles (IBI) i l’ordenança reguladora de l’Impost sobre Vehicles.

El tipus de l’IBI s’ha rebaixat fins al 0,77. Aquest impost ja es va modificar l’any 2009, disminuint el tipus del 0,94% al 0,86%, per tal de pal·liar els efectes derivats de la valoració cadastral que s’ha dut a terme en aquest exercici. Cal assenyalar que segons el RDL 2/2004 de 5 de març pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals el tipus màxim a aplicar per els Ajuntaments pot arribar al 1,1. L’exercici 2011 es va fixar el tipus en el 0,795.

Pel que fa a l’impost de vehicles, es manté el coeficient aplicable, situat en el 2 des de l’exercici 2008, i s’incorpora la bonificació pels vehicles elèctrics o híbrids. Els titulars d’aquest vehicles podran gaudir de la bonificació del 50% de la quota.

El regidor d’Hisenda, Josep Triadó, explica que “en moments de dificultats econòmiques de moltes famílies és quan hem de baixar la pressió fiscal als ciutadans”. I afegeix, "nosaltres hem decidit congelar tots els impostos relacionats amb l'activitat econòmica amb l'objectiu de promoure la reactivació".

Per la seva banda, l’alcalde, Joan Baliarda, destaca que “des de l’any 2008 a Premià de Dalt no incrementem la pressió fiscal però gràcies a actuar amb previsió i sobretot a no estirar més el braç que la màniga, avui gaudim d’una economia sanejada que ens permet mantenir els nombrosos serveis a les persones que tenim al municipi sense necessitat de retallar-ne cap”.

Pel que fa a les Taxes i Preus Públics, el conjunt de les taxes, en general, s’incrementa el 2,9% a excepció de la Taxa per Recollida d’Escombraries que s’incrementa només un 2%, per sota de l’indicador de referència de l’IPC, “fruit dels bons resultats obtinguts en la recollida selectiva gràcies a la conscienciació de la ciutadania i al canvi de sistema, apostant per agrupar les cinc fraccions”, explica el regidor d’Hisenda. A banda, es mantenen les bonificacions per ús de la deixalleria sobre la taxa de la brossa.

La Taxa per Expedició de Documents afegeix l’exempció del pagament de drets d’examen en les convocatòries que pugui realitzar l’Ajuntament a les persones que es trobin en situació d’atur i no percebin cap prestació econòmica.

Below Content Viewlet

Document Actions