Notícies

Navigation Bar

Premià de Dalt destina 100.000 euros a ajuts per al teixit empresarial i comercial

Empreses locals i autònoms ja poden consultar tota la informació per a rebre l'ajut que té per objectiu compensar les pèrdues econòmiques com a conseqüència de la Covid-19

Above Content Body

Content Core

Es tracta d'ajuts adreçats a microempreses i autònoms que acreditin una reducció dràstica i involuntària de la seva facturació a conseqüència dels efectes del Coronavirus en la seva activitat econòmica.

Els ajuts es destinen a compensar les pèrdues econòmiques que han sofert les microempreses i els/les autònoms/es a conseqüència del coronavirus per una davallada dels ingressos per vendes en el període comprès entre el 14 de març i el 30 d'abril de 2020. En els cas d’empreses i/o autònoms amb una antiguitat d’activitat empresarial inferior a 1 any, l’alta de l’activitat haurà de ser com a mínim l’1 de novembre de 2019. (Veure detall a les bases reguladores).

L’import de l’ajut varia en funció del % de davallada de vendes: 

 

Procediment de la concessió: Concurrència no competitiva. Les sol·licituds es resoldran per ordre cronològic de presentació.  

Termini: Les sol·licituds es presentaran del 18 de maig al 12 de juny de 2020, ambdós inclosos, al registre electrònic de l'Ajuntament de Premià de Dalt. 

Documentació: Heu de presentar una instància genèrica annexant el  model de sol·licitud (adjunt) i la documentació requierida a les bases reguladores dels ajuts.

Per accedir a la instància genèrica: https://tramits.seu.cat/ABSIS/EAD/webspublicacion/eMiservicio/catala/VisorITs/24891A1DA10F4DF6B76E636E84F11358.asp?codent=528

Les empreses  han de fer presentar la  instància amb el CERTIFICAT DIGITAL DE L’EMPRESA i caldrà marcar la casella “És necessari marcar aquesta casella si s'emplena el formulari en representació d'una altra persona” i posar com a Dades del Sol·licitant, el nom de l’empresa i CIF i com a representant les dades de la persona que emplena la sol·licitud (representant legal de l’empresa).

En el cas dels autònoms, us adjuntem el document amb les instruccions de l’idCat Mòbil, per si ho necessiteu.

Un del requisits per optar als ajuts per autònoms i microempreses de l’Ajuntament de Premià de Dalt,  és el de disposar de la llicència d’activitats, comunicació prèvia i/o document que acrediti la realització de l’activitat de forma legal o disposar d’un document acreditatiu de l’exempció de l’obligació de disposar-hi.  En el cas de les empreses que tenen l’activitat domiciliada a la seva residència i treballin en aquesta i no disposin  de cap document relatiu a la llicència, hauran d’indicar a la mateixa instància de sol·licitud de l’ajut, el següent:

- l’activitat empresarial

- els m2 de l’espai on realitzen l’activitat

- sí fan atenció al públic o no.


DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA:

Text refós de les bases reguladores dels ajuts

BOPB

Instruccions idCATmòbil

Model de sol·licitud

Below Content Viewlet

Document Actions