Notícies

Navigation Bar

Obertes les sol·licituds per a comprar un habitatge públic a La Fàbrica

Des d'avui 16 de novembre i fins al 15 de desembre de 2023 les persones interessades poden presentar la seva petició

Above Content Body

Content Core

Avui dijous 16 de novembre de 2023 s'ha obert el període per a sol·licitar un habitatge de promoció pública a l'Espai la Fàbrica, concretament, al carrer de les Teixidores. L'habitatge porta vinculada ob-rem la concessió administrativa d'una plaça d'aparcament. El pis disposa de 80,62 m2 de superfície útil, 3 habitacions i té un preu de venda de 280.000 €.

Per a poder participar en el procediment d’adjudicació d’habitatges de les presents normes és requisit imprescindible estar inscrit en el Registre de Sol·licitants d’Habitatges amb Protecció Oficial de Premià de Dalt1 en règim de venda. La data d’inscripció és la que consta en la resolució d’inscripció, en cap cas la data de presentació de la sol·licitud. Les persones inscrites en el Registre de Sol·licitants hauran de comunicar/notificar, de forma fefaent, qualsevol modificació de les seves dades presentades al Registre, a fi i efecte, que aquest es mantingui actualitzat.

A part d’acreditar la inscripció en el Registre de Sol·licitants d’Habitatges amb Protecció Oficial a Premià de Dalt les persones sol·licitants hauran de complir els requisits específics d’accés establerts a les bases d’adjudicació per la promoció pública de venda a la que pertanyin i/o les que estableixi la legislació vigent, les quals es publicaran al web de la Societat Municipal “LA PINASSA, Promocions i Serveis Municipals S.A”.

 

 Sol·licituds per accedir a l'habitatge

Les sol·licituds es formalitzaran en el model que es publicarà juntament amb l’anunci, i s’haurà de presentar i entrar pel Registre d’Entrada de les oficines de la Societat municipal La Pinassa. Només s’acceptaran aquelles sol·licituds que vagin acompanyades de tota la documentació requerida que acrediti el compliment dels requisits ja establerts i publicats a cada procediment d’adjudicació d’on provingui l’habitatge que resti per adjudicar.

Les persones sol·licitants inscrites en el Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial a Premià de Dalt ens els darrers 6 mesos podran autoritzar La Pinassa a utilitzar la documentació ja presentada, signant el document corresponent i acompanyant-lo a la sol·licitud amb la resta de la documentació requerida. En cas contrari, hauran de presentar la sol·licitud conjuntament amb els originals i fotocòpies de tota la documentació que s’especifica al procediment d’adjudicació (trobareu els documetns a la part final de la notícia).

 

Procediment d'adjudicació

Serà via sorteig, generant una llista de reserva amb una validesa màxima de 12 mesos per optar als habitatges de venda resultants de les baixes de les diferents promocions d’habitatges de protecció oficial a Premià de Dalt.

Per a poder participar-hi s’haurà de complir amb els requisits específics d’accés de l’habitatge/s que sigui/n publicat/s i estar inscrit en el Registre de Sol·licitants d’Habitatges amb Protecció Oficial de Premià de Dalt.

L’ordre del resultat del sorteig marcarà la prioritat alhora d’escollir habitatge.

La Societat municipal estudiarà i valorarà les sol·licituds presentades i aprovarà la llista provisional de persones admeses i excloses que es publicarà a la pagina web de l’Ajuntament de Premià de Dalt. Contra aquesta llista provisional de persones admeses i excloses, el/s sol·licitant/s podrà/an presentar al·legacions dins del termini de 3 dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la seva publicació en el web corporatiu, a la seu de la Societat municipal, presentant-les per escrit al Registre d’Entrada de les oficines de La Pinassa.

Transcorregut el període d’al·legacions -si n’hi haguessin-, la Societat Municipal resoldrà les al·legacions formulades i aprovarà la llista definitiva de persones admeses amb dret a participar en el sorteig, que també serà publicada pels mitjans habituals, i tindrà els efectes legals de notificació.

En el termini de 3 dies hàbils posteriors a l’aprovació de la llista definitiva de persones admeses, la Societat municipal fixarà el dia, l’hora i el lloc de celebració del sorteig públic davant de fedatari públic. Publicant-ho en els mateixos mitjans anteriorment descrits i que tindrà els efectes legals de notificació.

 

Sorteig públic

Consistirà en el sistema previ d’assignació aleatòria de números i en l’extracció aleatòria d’aquests. El fedatari públic verificarà l’existència de tots els números assignats a les persones sol·licitants que figuren a la llista definitiva de persones admeses i redactarà una llista relacionant el número sostret, nom, cognoms i NIF de la persona a la qual se li ha assignat aquest número, seguint l’ordre d’extracció dels números. Posteriorment redactarà l’acta del sorteig on es transcriurà el resultat del sorteig per rigorós ordre, donant lloc a la llista de reserva.


 

Informació d'interès

Bases del procés d'adjudicació (inclou la sol·licitud i altres annexos).

Normes per a l'adjudicació 

Below Content Viewlet

Document Actions