Notícies

Navigation Bar

L'Ajuntament aprova l'ordenança municipal de civisme i convivència ciutadana

Above Content Body

Content Core

Per unanimitat, amb els vots del govern -format per CiU, ERC i PPC- i el PSC a l'oposició, el Ple Extraordinari celebrat dilluns 15 de setembre a la Casa de Cultura Can Figueres aprovava l'Ordenança Municipal reguladora del Civisme i la Convivència Ciutadana. L'ordenança neix de la voluntat i necessitat de regular les normes de convivència i les relacions cíviques pel que fa a la utilització tant dels espais com dels béns i serveis de domini públic a Premià de Dalt. El document recull tres de les cinc aportacions a càrrec del grup municipal socialista.

Aquesta ordenança veu la llum després del treball realitzat per una comissió formada pel regidor de Seguretat Ciutadana, Ildefonso Fernández, el de Medi Ambient, Antoni López, el cap de la Policia Local, l'arquitecte municipal, el tècnic de Medi Ambient  i l'assessor de l´àrea de Serveis Territorials. Fins ara l'Ordenança de Policia i Bon Govern, encara vigent, era la que regulava alguns dels articles que fan referència al civisme i a la convivència ciutadana, i que l'esmentada ordenança actualitza.

L'ordenança de civisme tipifica tres tipus d'infraccions, molt greus, greus i lleus. Les molt greus tenen una sanció de fins a 3.000€; les greus de fins a 1.500€; i les lleus de fins a 750€. La graduació de les sancions es fa en base a la intensitat de la pertorbació o dels danys causats; l'existència d'intencionalitat, la reincidència i el benefici derivat de la infracció.

Així, les conductes agressives que comportin el deteriorament de l'espai públic i del mobiliari urbà tenen la consideració d'infracció greu. Si aquestes generen situacions de risc o perill per a la salut o la integritat física de les persones, infracció molt greu (sancionada fins a 3.000€).

Entre les infraccions de caràcter lleu destaquen exercir la prostitució a la via pública o espais públics; dur a terme necessitats fisiològiques (defecar, vorimar, vomitar, escopir...) en el mateix espai; fer grafits o pintades a l'espai públic i a l'interior o exterior d'equipaments municipals, en aquest cas els agents intervindran els materials emprats i la neteja serà a càrrec de la persona responsable; col·locació i enganxada de cartells, adhesius i altres fora dels llocs habilitats per a fer-ho; pujar als arbres, agafar flors, matar animals, donar de menjar als animals i regar les flors i plantes de les finestres, terrasses i balcons  fora de l'horari permès que és de 23 a 07 hores.

La sessió extraordinària del Ple celebrada el 15 de setembre aprovava doncs inicialment aquesta ordenança municipal. Ara s´exposarà durant 30 dies al públic mitjançant anunci al BOP, al DOGC i al tauler d'anuncis municipal i es considerarà definitivament aprovada si no es presenta cap al·legació al respecte en el termini d'exposició pública.

Below Content Viewlet

Document Actions