Notícies

Navigation Bar

La preinscripció a les Escoles Bressol Municipals pel curs 2012-13 tindrà lloc del 7 al 18 de maig

En aquest document trobareu el calendari, la documentació que cal aportar i els criteris de puntuació

Above Content Body

Content Core

Logotip escoles bressol + ajuntament

L'oferta de places és limitada i aquesta es distribuirà en funció de la demanda, el barem de punts i les possibilitats dels dos centres que hi ha a Premià de Dalt, l'Escola Bressol Cristòfol Ferrer i l'Escola Bressol Santa Anna-Tió.

CALENDARI i TERMINIS:

 • Presentació de sol·licituds: del 7 al 18 de maig de 2012. A l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC), a la plaça de la Fàbrica 1. Horari: de dl. a dv. de 8 a 14h; dl. i dc. de 16.30 a 18.30h.
 • Publicació de les llistes baremades de sol·licituds: 25 de maig de 2012
 • Termini per presentar reclamacions: 28, 29 i 30 de maig de 2012
 • Sorteig públic de desempat: 30 de maig de 2012, a les 10h, a la Sala de Plens de l'Ajuntament (plaça de la Fàbrica, 1)
 • Publicació de les llistes d’alumnat admès: 6 de juny de 2012
 • Període de matriculació: de l'11 al 15 de juny de 2012

DOCUMENTACIÓ i CRITERIS DE PUNTUACIÓ:

En tots els casos que es demana original i còpia, l'original es retornarà un cop contrastat amb la còpia sol·licitada.

 • Imprès de sol·licitud de preinscripció degudament emplenat (l'obtindreu en el següent enllaç del web de la Generalitat, i a partir del 7 de maig, a l'Ajuntament i en aquest web).
 • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l'alumne/a està en situació d'acolliment, la resolució del Departament de Benestar Social i Família.
 • Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual).
 • Original i fotocòpia del DNI del pare i mare o dels tutors legals. Si es tracta de persones estrangeres, targeta de residència on consta el NIE.
 • Original i fotocòpia del DNI de l'alumne/a si en té.

  Les dades d'identificació o de filiació de l'alumnat estranger es poden acreditar amb el document d'identitat, el passaport o el llibre de família del país d'origen.

2. CRITERIS DE PUNTUACIÓ:

2.1. CRITERIS GENERALS

 • Quan l'alumne/a té germans/es escolaritzats/des al centre o pares o tutors legals que hi treballen en el moment en què es presenta la preinscripció: 40 punts.

  S'entén que un/a alumne/a té germans matriculats al centre quan aquests hi són matriculats en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció. S'entén que un pare, mare o tutors legals hi treballen quan en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció exerceixen en el centre una activitat continuada emparada amb un contracte laboral o administratiu amb el titular del centre amb una jornada mínima de 10 hores setmanals.

  Documentació que cal presentar si s'al·lega:
 1. Certificat de convicència de l'alumne/a (el podeud emanar el mateix dia de fer la preinscripció).
 2. Quan el docmicili que s'al·lega no coincideix amb el del DNI o la targeta de residència on consta el NIE, enc as de persones estrangeres, resguard de la renovació del DNI o comunicació amb registre d'entrada del canvi de domicili a la Delegació del Govern en cas de persones estrangeres. Cal portar el nou DNI en el moment de fer la matrícula.
 3. Si s'al·lega proximitat al domicili i consta més d'una unitat familiar convivint en un mateix habitatge: documentació acreditativa del domicili familiar (contracte de compra, lloguer, correspondència actualitzada...).
 • Quan, a instància del pare o mare, el tutor o tutora, es prengui en consideració, en comptes del domicili de l'alumne/a, l'adreça del lloc de treball d'un d'ells, i aquest és dins de Premià de Dalt: 20 punts.

  Documentació si s'al·lega: S'acreditarà mitjançant còpia del contracte laboral o certificat emès per l'empresa. En el cas de treballadors en règim d'autònoms, es tindrà en compte el domicili acreditat a l'Agència Tributària i s'acreditarà amb còpia del formulari de la declaració censal d'alta, modificació i baixa en el cens d'obligats tributaris (model 036).
 • Quan el pare o mare, el tutor o tutora siguin beneficiaris de l'ajut de la renda mínima d'inserció, calculat en funció dels dills a càrrec de la persona perceptora: 10 punts.

  Documentació si s'al·lega: Documentació acreditativa de ser beneficiari de la prestació econòmica de la renda mínima d'inserció.
 • Quan l'alumne/a, el apre, la mare, el tutor o la tutora, un germà o una germana de l'alumne/a acreditin la condició de discapacitat de grau igual o superior a 33%: 10 punts.

  Documentació si s'al·lega: Original i fotocòpia del certificat de disminució de la persona que al·legui aquesta condició, emès pel Departament de Benestar Social i Família. També s'admeten els certificats de disminució emesos per l'Institut Català d'Avaluacions Mèdiques o pels organismes competents d'altres comunitats autònomes. en tot cas, en el certificat s'haurà d'acreditar que la discapacitat és igual o superior al 33%. Es consideren afectats per una discacpacitat igual o superior al 33% els pensionistes de la Seguretat Social que tinguin reconeguda una pensió d'incapacitat permanent en grau total, absoluta o gran invalidesa i els de les classes passives que tinguin reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei i inutilitat.

2.2. CRITERIS COMPLEMENTARIS:
Només s'aplicaran en situació d'empat a fi d'ordenar les sol·licituds.

 • Condició legal de família nombrosa o monoparental. Quan el sol·licitant figura en un títol vigent que acrediti la consideració legal de família nombrosa o monoparental vigent: 15 punts.

  Documentació si s'al·lega: Original i fotocòpia del carnet, vigent, de família nombrosa o monoparental.
 • Malaltia crònica de l'alumne/a, que afecti el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos el celíacs: 10 punts.

  Documentació si s'al·lega: Informe emès per un metge del Sistema Públic de Salut o certificat mèdic amb signatura legalitzada pel Col·legi de Metges en els quals s'indiqui expressamente que l'alumne/a està diagnosticat/da s'una malaltia crònica que afecta el seu el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos el celíacs, i que s'especifiqui de quina malaltia es tracta.

Si existeixen situacions d'empat, l'ordenaciód e les sol·lictuds afectades es farà segons sorteig, com indica la RESOLUCIÓ ENS/315/2012 de 23 de febrer.

Below Content Viewlet

Document Actions