Notícies

Navigation Bar

La Generalitat aprova un decret llei per protegir la vida i la seguretat dels infants víctimes de la violència vicària

Modifica els articles del Codi civil de Catalunya relatius a la guarda, estades i comunicacions dels fills en els casos de violència masclista.

Above Content Body

Content Core

El Govern de la Generalitat ha aprovat un decret llei per protegir la vida i la seguretat dels infants i adolescents en els casos de violència vicària.

  • Els progenitors amb indicis fonamentats d’haver comès actes de violència familiar o masclista tindran prohibides les estades, les visites i les comunicacions amb els seus fills i filles.
  • També quedaran prohibides les estades, comunicacions i relacions amb els fills i filles per al progenitor que es trobi en un procés penal per atemptar contra la vida, la integritat física o moral, la llibertat o indemnitat sexual de l’altre progenitor o els fills, i també en els casos que aquest estigui a presó pels mateixos delictes.

En els processos civils de separació i divorci, el jutge podrà establir, de manera excepcional, un règim d’estades o comunicacions, en interès dels infants i adolescents, sempre que aquests hagin estat escoltats.

Les modificacions seran d’aplicació immediata pels tribunals amb l’objectiu de fer disminuir les xifres de menors que moren a mans dels seus pares.

Màxima expressió de violència vers els fills

La violència vicària és considerada com una de les màximes expressions de violència vers els fills. D’acord amb la Llei 17/2020 del dret de les dones a erradicar la violència masclista, la violència vicària consisteix en qualsevol tipus de violència exercida contra els fills i filles amb la finalitat de provocar un dany psicològic a la mare.

Tot i que la vicària és un tipus de violència masclista, el decret llei parla també de violència familiar a l’hora de prohibir o suspendre les comunicacions i estades del progenitor violent amb els fills. La violència familiar és aquella que s’exerceix en l’àmbit de la família i que pot afectar avis, germans, etc.

Xifres que creixen any rere any

El nombre de criatures víctimes de la violència vicària creix any rere any. Així, en el conjunt de l’Estat, un total de cinc menors han mort aquest any 2021 a mans dels seus progenitors, 1 dels quals a Catalunya. Aquest fet acostuma a tenir lloc quan la parella s’ha dissolt o està separada i durant el règim d’estades amb el progenitor que no en té la guarda.

La majoria de morts d’infants per violència vicària es produeixen durant les estades amb el pare. Així, de les 47.000 ordres de protecció a la dona que es van atorgar el 2019 a l’estat espanyol, només en un 3 % es van suspendre les visites entre infants i progenitors. Aquestes dades, procedents del CGPJ, confirmen que en la majoria dels casos no es va suspendre el règim de visites amb els progenitors violents.

Below Content Viewlet

Document Actions