Notícies

Navigation Bar

L’Estiu en Marxa 2021, del 23 de juny al 30 de juliol

El Casal d’Estiu es farà a l’Escola Marià Manent i a l’Escola Santa Anna i properament informarem de com i quan es faran les inscripcions.

Above Content Body

Content Core

L’Estiu en Marxa és tot un clàssic a Premià d Dalt i, de fet, s’organitza des de fa més de 20 anys. Aquest casal dóna servei a les famílies amb infants entre els 3 i els 12 anys durant el període de vacances escolars d’estiu, als dos centres d’educació infantil i primària del nostre poble, les escoles Marià Manent i Santa Anna.

Es tracta d’un casal d’estiu de caràcter lúdic i educatiu adreçat a l’alumnat que ha cursat entre P3 i 6è de primària durant el curs 2020-21. El casal està organitzat en 3 torns diaris: de 9 a 13h, de 9 a 15h i de 9 a 17 hores. També es contempla l’acollida de 8 a 9 h.

 

Inscripcions a l’Estiu en Marxa

Les inscripcions podran ser per setmanes o bé per la totalitat de l’activitat, 6 setmanes. Aquelles famílies que optin per inscriure els infants les 6 setmanes, obtindran un descompte del 10% sobre el preu total, en funció de la franja horària escollida.

Ben aviat informarem del període i horaris establerts per a formalitzar les inscripcions a l’Estiu en Marxa. Aquelles famílies que ho requereixin, se’ls oferirà suport per a la preparació de la documentació a presentar.

 

Com s’hauran de presentar les inscripcions

  • Les sol·licituds es podran presentar mitjançant tramitació electrònica d’una instància genèrica a la Seu-e del web municipal, amb idCAT Mòbil o certificat digital.
  • Les persones amb NIE permanent, que no puguin fer el tràmit telemàtic, hauran de fer la sol·licitud de forma presencial a l’OAC, demanant però cita prèvia.

Documentació que caldrà adjuntar al full d'inscripció

  • Fotocòpia del DNI/NIE/Passaport del pare, mare o tutor legal, i el Llibre de  família on consti l’infant.
  • Autoritzacions signades per la persona adulta legalment autoritzada per la participació de l’infant en l’activitat, protecció de dades, dades referent a la salut i ús d’imatge.
  • Autoritzacions signades per la persona adulta legalment autoritzada seguint les recomanacions de la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya en la guia “ Anem preparats”.
  • Fotocòpia de la fitxa de salut de l’infant .
  • Fotocòpia del carnet/llibre de vacunes
  • Fotocòpia de la targeta sanitària de l’infant
  • Full de pagament signat

L’imprès de sol·licitud recollirà totes les dades referents a l’infant, tenint especial cura en tots aquells aspectes referents a la seva salut, fent constar , si s’escau l’existència de necessitats educatives específiques.

A cada sol·licitud se l’assignarà un número d’inscripció. En el cas de la inscripció de diferents germans/es, els números seran correlatius. Les inscripcions al Casal Estiu en Marxa 2021 es faran per rigorós ordre d’entrada.


 Preu públic

 Franja horària:

9 - 13h

9 - 15h

9 - 17h

Acollida 8 - 9h

Dinar esporàdic fins les 15h

Dinar esporàdic fins les 17h

Tarda esporàdica 15h a 17h

1a setmana (2 dies)

24,85€

41,50€

48,11€

6,08€

8,32€

11,63€

3,31€

2a setmana (4 dies)

49,70€

82,99€

96,22€

12,10€

8,32€

11,63€

3,31€

3a a 6a setmana (5 dies)

62,13€

103,74€

120,27€

15,20€

8,32€

11,63€

3,31€

 

Exempcions i bonificacions

Les famílies interessades que decideixin utilitzar el servei de l'Estiu en Marxa totes les setmanes, tots els dies, obtindran un descompte del 10% sobre el preu total, en funció de la franja horària escollida. 

L'acollida matinal i les opcions de dinar esporàdic o tarda esporàdica no tindran cap descompte.

 Franja horària:

9-13h

9-15h

9-17h

Pack complet totes les setmanes:

290,76€

485,51€

562,87€

 

Altres descomptes

DESCOMPTES SOBRE EL PREU/SETMANA

 

2n germà o germana o famílies monoparentals

25%

A partir del 3r germà o germana

50%

 

DESCOMPTES SOBRE ELS PACKS PER A TOT EL CASAL

 

2n germà o germana o famílies monoparentals

25%

A partir del 3r germà o germana

50%

Below Content Viewlet

Document Actions