Notícies

Navigation Bar

Informació relativa al procediment de regularització cadastral del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública

Des de l'Oficina d´Atenció al Ciutadà s'ajudarà a qui ho demani a fer l'al·legació/recurs i trametre-la a la Gerència Territorial de Cadastre de Barcelona per a la seva resolució

Above Content Body

Content Core

regulació cadastralL’Ajuntament de Premià de Dalt informa que la Gerència Territorial del Cadastre ha iniciat el procediment de regularització cadastral, el qual ve regulat per la disposició addicional tercera del Text refós de la Llei del Cadastre Immobiliari.

Aquest procediment de regularització cadastral és un procés no voluntari i obligatori que duu a terme la Gerència Territorial de Barcelona en el qual hi estan afectats diversos municipis, entre d’ells el municipi de Premià de Dalt.

Tots els propietaris afectats que consten com a titulars del Cadastre reben aquests dies una notificació individualitzada de les finques afectades pel procés de regularització cadastral.

Ja que aquesta competència no correspon a l’administració local, des de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà s’està informant els usuaris que aquest procediment és responsabilitat de la Dirección General del Catastro, i per aquest motiu es facilita tot seguit tota la informació necessària per dur a terme aquest procés de regularització.

 • En cas de disconformitat, el ciutadà pot presentar al•legacions i aportar les proves que estimi convenients en el període en el qual pot consultar l’expedient.
 • La regularització de la descripció dels béns immobles està subjecte al pagament de la Taxa de Regularització Cadastral, que té un valor de 60 euros.


El número d’expedients de regularització cadastral al municipi de Premià de Dalt  és de 397 , si bé aquest número pot estar subjecte a petits canvis fins al final del període d’aplicació d’aquest procediment.

Aquelles persones que rebin la carta, han de comprovar que les dades siguin correctes i en cas de dubtes o que vulguin presentar al·legacions/recurs s’han d’adreçar a l’OAC amb:

 1. L’escrit que han rebut
 2. Document d’identitat
 3. Les escriptures
 4. I aquella documentació que es consideri adient

Aquí us podeu descarregar el model específic que podeu utilitzar, per tal de presentar a la Gerència Regional del Cadastre les possibles reclamacions contra els acords d'alteració cadastral derivats de l'esmentat procediment de regularització cadastral.

Model per a presentar al·legacions

Model per a presentar al·legacions

Fitxer: Models_catala_castella.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 2
Mida: 162,49 kB

Des de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà s’ajudarà a qui ho demani a fer l’al·legació/recurs i si, així ho volen, la trametrem a la Gerència Territorial de Cadastre de Barcelona per a la seva resolució.

PUBLICACIÓ AL BOE ANUNCIANT EL PROCÉS DE REGULARITZACIÓ

Anuni al BOE de la regulació cadastral

Anuni al BOE de la regulació cadastral

Fitxer: boe_regularizacion_20160222_1.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 9
Mida: 242,24 kB


regularització cadastralPROCEDIMENT DE REGULARITZACIÓ CADASTRAL


Objecte
La incorporació al Cadastre Immobiliari dels immobles urbans i dels immobles rústics amb construcció, així com de les alteracions de les seves característiques, en els supòsits d'incompliment de l'obligació de declarar de manera completa i correcta les circumstàncies determinants d'una alta o modificació, per tal de garantir l'adequada concordança de la descripció cadastral dels béns immobles amb la realitat immobiliària.

Normativa
Text refós de la Llei del Cadastre Immobiliari, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2004, de 5 de març: Disposició Addicional tercera.

Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario

Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario

Fitxer: BOE_A_2004_4163_consolidado.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 39
Mida: 412,73 kB

Òrgan competent
La Direcció General del Cadastre, Gerències del Cadastre.

Forma d'inici
D'ofici.

Fases procediment

 1. Publicació al "Butlletí Oficial de l'Estat" de la resolució de la Direcció General del Cadastre
 2. Acord d'inici
 3. Audiència als interessats, en cas necessari
 4. Requeriment, en cas necessari
 5. Liquidació de la taxa
 6. Resolució
 7. Notificació de la resolució juntament amb la liquidació de la taxa

En cas que no hi hagi tercers afectats pel procediment, aquest s'inicia directament amb la notificació de la proposta de regularització, que s'acompanya de la liquidació de la taxa.

Taxa de regularització cadastral
La regularització de la descripció cadastral dels béns immobles resultant d'aquest procediment comporta la liquidació de la taxa de regularització cadastral, tribut de caràcter estatal.
La quantia d'aquesta taxa és de 60 euros per cada un dels immobles objecte de regularització. Ha de ser abonada per qui tingui la condició de subjecte passiu de l'Impost sobre Béns Immobles en l'exercici en què s'hagi iniciat el procediment de regularització cadastral.

Termini de resolució
Sis mesos des que es notifiqui als interessats l'acord d'inici o la proposta de regularització.

Per a més informació sobre la regularització cadastral es pot consultar tant a través de la Línia Directa del Cadastre (902 373 635 i 91 387 45 50) com de la pàgina web del Cadastre.

Below Content Viewlet

Document Actions