Notícies

Navigation Bar

Escollides per sorteig les persones que formaran les meses electorals el 24M

Above Content Body

Content Core

Es tracta d'un sorteig informàtic que aleatòriament selecciona, entre les persones que figuren al Cens Electoral, aquelles que conformaran les meses electorals, entre els majors de 18 anys i menors de 70 i que tinguin la titulació o estudis previstos a la llei.
Una mà innocent va iniciar el sorteig i un cop finalitzat, la Secretària de l'Ajuntament va anomenar les persones que hauran d'assistir a les meses electorals el diumenge 24 de maig.

La Llei Orgànica 2/2011, de 28 de gener, estableix que la formació de les meses electorals és competència dels ajuntaments, sota la supervisió de les Juntes Electorals de Zona i que el president i els vocals de cada mesa han de ser designats per sorteig públic entre la totalitat de les persones censades menors de 70 anys –si bé a partir dels 65 anys poden manifestar la seva renúncia- i que sàpiguen llegir i escriure. El president ha de tenir la titulació de Batxillerat o Formació professional de segon grau, o subsidiàriament el de Graduat Escolar o equivalent. En el mateix sorteig també s´escullen cadascun dels suplents de cada mesa.

Les persones interessades rebran la notificació al seu domicili.

Sorteig de meses electorals

Below Content Viewlet

Document Actions