Notícies

Navigation Bar

Es fixa el règim sancionador per la COVID-19

El Govern aprova les sancions per l'incompliment de les mesures de prevenció i contenció sanitàries per la Covid-19. Es considera infracció greu o molt greu l’incompliment d’horaris i aforaments

Above Content Body

Content Core

El Govern ha aprovat el projecte de Decret llei pel qual s’estableix el règim sancionador específic per als casos d’incompliment de les mesures de prevenció i contenció sanitàries per la COVID-19.

Infraccions greus

  • A partir d’ara, es consideren infraccions greus o molt greus tant l’incompliment dels límits d’aforaments als espais tancats o a l’aire lliure com dels horaris d’obertura i tancament per a les diferents tipologies d’establiments i activitats.
  • Les multes per a les infraccions greus aniran des dels 3.001 € fins a las 60.000 €.

Infraccions molt greus

  • Constitueix infracció molt greu la celebració d’actes o activitats que hagin estat expressament prohibides o suspeses per les autoritats pel risc que suposen.
  • En aquest sentit, les accions tipificades com a molt greus impliquen multes d’entre els 60.001 i els 600.000 €.

Infraccions lleus

  • L’incompliment de l’ús de la mascareta o el seu ús inadequat es considera una infracció lleu, sancionable amb 100 euros.
  • Aquesta categoria d’infraccions lleus es podran multar amb sancions de fins a 3.000 €.

Són els ajuntaments i l’Administració de la Generalitat de Catalunya, en l’àmbit de les seves competències, els qui exerciran les funcions de vigilància, inspecció i control del que preveu aquest Decret llei.


Decret Llei 30/2020

Below Content Viewlet

Document Actions