Notícies

Navigation Bar

El web de l’ORGT habilita les autoliquidacions de l’ICIO per l’inici de l’obra

Des d’avui està disponible la presentació telemàtica d’autoliquidacions i de declaracions de l’ICIO (Impost sobre construccions, instal·lacions i obres) per l'inici de l'obra mitjançant la seu electrònica de l’ORGT.

Above Content Body

Content Core

L'impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO) és un tribut local de caràcter potestatiu que grava la realització de qualsevol construcció, instal·lació o obra per a la qual calgui una llicència d'obres o urbanística.

Hi ha tres tipus de documents (autoliquidacions/declaracions) que els contribuents poden presentar en relació a la gestió de l’impost:

  •  Inicials d’obra: les que es presenten abans d’iniciar l’obra.
  •  Complementàries: les que es presenten quan hi ha una modificació del projecte d’obres que comporta un increment del pressupost).
  •  Finals d’obra: les que es presenten quan ha finalitzat l’obra, dins del mes següent al seu acabament.

De moment, només es podran presentar per aquest mitjà les autoliquidacions i declaracions inicials a compte. Més endavant, s’ampliarà el tràmit de manera que en permeti la presentació de les complementàries i finals.

Un cop iniciat el tràmit i escollit el municipi de realització de les obres, el sistema tria de manera automàtica entre autoliquidació o declaració en funció del règim de declaració i ingrés que hagi establert l’Ajuntament en l’Ordenança reguladora de l’impost (aquesta dada s’extreu de l’opció G90 del WTP).

Un cop s’ha entrat al lloc web es pot accedir al tràmit de 3 maneres. Obriu el PDF que trobareu al final de la notícia "Instruccions per a fer el tràmit" i seguiu les indicacions.

 


 

Documentació relacionada:

Below Content Viewlet

Document Actions