Notícies

Navigation Bar

El 30 de juny acaba el termini per a demanar ajuts pel lloguer l'any 2013

Above Content Body

Content Core


Recurs lloguer ajuts

QUI POT DEMANAR L'AJUT?

 • Les persones que acreditin la residència legal a Catalunya durant un mínim de 5 anys, 2 han d’esser immediatament anteriors a la data de presentació de la sol•licitud, llevat de persones catalanes retornades, a les quals no s’exigeix el període mínim de residència.
 • Ser titular del contracte de lloguer de l’habitatge on resideixin amb caràcter habitual i permanent. Si el contracte es formalitza a partir de l’1 de juny de 2013, cal acreditar la inscripció del contracte i el dipòsit de la fiança al Registre de fiances. 
 • NO pagar un lloguer mensual per l’habitatge superior a 600 €.
 • Estar en risc d’exclusió social segons es defineix a l’article 72 de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge, i acreditar uns ingressos      de la unitat de convivència no superiors a 1,5 vegades l’indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC), ponderat en funció del nombre de membres que la componen i del a zona on està ubicat l’habitatge i no inferiors als necessaris per pagar el lloguer.

PRIORITAT EN L’ADJUDICACIÓ DELS AJUTS:

 1. Persones que han patit un procés de desnonament o d’execució hipotecària en els darrers dotze mesos a comptar de la data de presentació de la sol•licitud.
 2. Persones adjudicatàries d’habitatges de lloguer protegit de titularitat d’entitats públiques que tinguin qualificació vigent o d’habitatges de lloguer gestionats per aquestes.
 3. Persones amb discapacitat o amb membres de la unitat de convivència amb discapacitat, i que acreditin un grau de minusvalidesa igual o superior al 65%, declarada així per l’ICASS.
 4. Persones més grans de 65 anys.
 5. Joves entre 22 i 35 anys amb ascendents o descendents al seu càrrec.
 6. Dones víctimes de violència de gènere.
 7. Famílies monoparentals amb menors a càrrec, d’acord amb la definició que en fa el punt 5, lletra b), que inclou les persones separades o divorciades, al corrent de les pensions alimentàries.
 8. Famílies nombroses.
 9. Persones joves extutelades.

Un cop ateses aquestes necessitats, la resta de les sol·licituds es prioritzaran atenent:

El nivell d’ingressos de la unitat de convivència, d’acord amb la taula de l’IRSC

NO PODEN DEMANAR L’AJUT

 • Les persones arrendatàries d’habitatges gestionats o administrats per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya(habitatges de protecció oficial, aquestes persones han de mirar si poden demanar l’Ajut Implícit).
 • Les unitats de convivència quan l’import de la base de l’estalvi que consta a la declaració de l’IRPF (casella 465) sigui superior a 1.500€. 
 • La persona titular del contracte d’arrendament o qualsevol altre membre de la unitat de convivència tinguin parentiu per vincle de matrimoni o una altra relació estable anàloga, per consanguinitat, adopció o afinitat fins al segon grau(pares, fills i nets), amb les persones arrendadores. Aquest mateix criteri s’aplicarà a la relació entre la persona arrendadora i la persona arrendatària, quan la primera sigui una persona jurídica respecte de qualsevol dels/de les seus/seves socis/sòcies o partícips. 
 • La persona titular del contracte d’arrendament o qualsevol altre membre siguin titulars d’un habitatge, llevat que no en disposin de l’ús i gaudi. 
 • Paguin unes rendes de lloguer superiors a les establertes en aquesta convocatòria

INFORMACIÓ: Departament de Serveis Socials 

DOCUMENTACIÓ: Servei d’Habitatge del Consell Comarcal del Maresme

Below Content Viewlet

Document Actions