Notícies

Navigation Bar

Ajuts al pagament del lloguer a gent gran, any 2021, de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya

Entre altres requisits, cal ser titular d'un contracte de lloguer de l'habitatge que sigui el seu domicili habitual i permanent i estar-hi empadronat/da.

Above Content Body

Content Core

Els ajuts s'estableixen en base a la RESOLUCIÓ TES / 585 / 2021 de 23 de febrer, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer per a gent gran corresponent a l'any 2021.

  • Destinataris: persones llogateres nascudes abans de l'1 de gener de 1957.
  • Requisits generals: import màxim de lloguer de 800 euros i uns ingressos de la unitat de convivència de fins a 2,83 vegades l'IRSC, segons la taula següent:
       

2,83 vegades IRSC

1 membre

2 membres

3 membres

4 membres

 

30.078,36

31.008,62

32.342,32

33.420,40

 

Per a unitats de convivència on hi hagi algun membre amb discapacitat i amb el barem de mobilitat favorable reconegut pel departament competent, s'estableix un límit de l'import màxim de lloguer mensual de 900 euros.

 

  • Import de l'ajut: fins a 200 euros mensuals, entre un 20 i un 40% de la renda de lloguer.
  • Termini de sol·licitud: fins al 30 d'abril de 2020

Les oficines de correus ofereixen la possibilitat de registrar, digitalitzar i enviar documents ales administracions públiques. Aquest servei té un cost i està subjecte a l’aplicació de les tarifes corresponents. 

 

Presencialment:

En casos excepcionals a l'Oficina d'Habitatge del Consell Comarcal del Maresme i sempre amb CITA PRÈVIA.  Aquesta possibilitat s'oferirà a aquelles persones no tenen cap altra forma de presentar l'ajut.

Quan es rep la resposta de l'Administració?

El termini màxim per resoldre les sol·licituds i notificar la resolució, degudament motivada, és de sis mesos a comptar des de la data de presentació de la documentació completa. Transcorregut aquest termini, si no s'ha notificat la resolució expressa, les persones interessades poden entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu 


Formulari de sol·licitud 

Enllaços d'interès

idCAT

 

 

 

Below Content Viewlet

Document Actions