lapinassa #180 - OCTUBRE 2023

OCTUBRE 2023 | la pinassa | 15 El nostre Govern treballa any rere any per a combatre i acabar amb els robatoris a domicilis a Premià de Dalt. Com bé sabeu, al voltant del canvi d’horari d’hivern po- sem en marxa les diferents mesures exis- tents al nostre Pla de seguretat per a com- batre els robatoris a l’interior de domicilis. Som conscients. I així ens ho han rati- ficat des dels diferents cossos policials, que sovint ens confiem quan sortim de casa a la tarda i aquests descuits poden provocar que els lladres ens entrin a casa. Per tant, és important que tanqueu bé la porta de l’entrada i la del garatge, encara que us absenteu per un breu període de temps, i que no obriu la porta a persones desconegudes. A Premià de Dalt tot just hem reactivat el servei dels serenos del s. XXI amb sis agents distribuïts per les diferents zones del poble que tant vigilen possibles lla- dres com combaten l’incivisme, el qual també ocasiona molèsties a la població. A part, hem reforçat la Policia Local a les tardes i vespres i mantenim les càmeres de vídeo que llegeixen matrícules. Volem que a Premià de Dalt els veïns i les veïnes hi visquin bé, cada cop millor, i entenem que la seguretat ciutadana és fonamental per tal d’aconseguir-ho. Aprofitem aquest escrit a la revista La Pinassa per a demanar-vos que us poseu en contacte amb Som Impuls – Junts per a rebre la vostra opinió, propostes, suggeri- ments... Al final d’aquest escrit trobareu els diferents mitjans per a fer-ho. Nosal- tres somgent de poble i el que ens agrada és recollir el que penseu i us amoïna per a donar-vos resposta i millorar, entre totes i tots, fins a tenir el Premià de Dalt que vo- lem. El Govern està fent el Pla de mandat i segur que la vostra participació l’enriquirà i el farà més efectiu. Moltes gràcies! @somimpuls2030 @somimpuls2030 La seguretat ciutadana és la nostra prioritat Hom inicia els cicles anuals en unmoment o altre en funció de convencions arbitràri- es. Per a molts l’1 de gener marca aquest inici del nou cicle vital, pel pagès potser ho és el temps de collita o el de sembra, per l’esportista la pretemporada, etc. Els i les estudiants, junt amb la resta de la comunitat educativa, són convocats al setembre. Esdevé un moment important en què també la resta d’engranatges de la societat semblen recuperar el ritme afinat i sincrònic que s’altera a l’inici de l’estiu. Però l’inici de curs no és transcendent per aquest fet. Ho és perquè es tornarà a te- nir cura dels plançons que, més enllà de llunes, eclipsis, primaveres o tardors, un dia menaran aquest món que sembla que ens hem proposat de desmanegar amb el nostre feble i poc compromès desenvolu- pament sostenible. Cal regar i adobar aquests esqueixos, perquè demà, cadascú amb una respon- sabilitat diferent, però igualment ne- cessària i respectable, teixeixin un món millor. Estem convençuts que mestres, pares i tota la comunitat educativa mal- daran perquè per damunt de tot floreixin farcits de valors republicans, democràtics, d’igualtat, de justícia social i de respecte pel medi ambient. I emplacem el govern del nostre consis- tori que durant aquesta nova legislatura no s’entretingui en estratègies polítiques o partidistes i posi tota la carn a la graella per desencallar el tema de l’Institut Esco- la Santa Anna. Nosaltres hi serem pel que calgui i no en demanarem ni les gràcies. És per tot plegat que desitgem un bon inici de curs a totes i tots. Recordem que hem de ser molt curosos amb el consum d’aigua i amb qualsevol activitatque pogués ocasionar un foc al bosc. locals.esquerra.cat/premiadedalt premiadedalt@esquerra.cat EsquerraRepublicanadeCatalunyaPremiàdeDalt @ERCPremiadeDalt ercpremiadedalt Cal regar i adobar Tot i que hi ha temes més rellevants als que l’Ajuntament ha de donar resposta, voldríem fer una reflexió referent als lo- cals de lloguer existents al voltant del nou Ajuntament. Per tal d’evitar l’alta rotació i consolidar uns serveis de continuïtat al conjunt de veïns del municipi en l’Espai la Fabrica. Tots aquests locals, propietat de la So- cietat Municipal La Pinassa, per tant, de l’Ajuntament, creiem que donen un ser- vei molt valuós al conjunt dels veïns, en especial del Nucli Antic, encara que no només, i que des de l’Administració, més que tindre en compte el preu/m2 que ha de cobrar en funció dels preus de mercat, hauria de valorar el servei de proximitat i qualitat que donen, rebaixant el lloguer en funció de la seva ubicació amb l’objec- tiu d’estabilitzar l’oferta. Pel que fa a la mobilitat, a la zona del Mercat Municipal (Torrent de Can Mus, Sant Crist, Can Creus, Joan Miró i Camí de la Costa), haurien de ser en sentit munta- nya (direcció única), per a vehicles, ja que l’amplada dels vials, tant on aparquen ve- hicles com en el que no és permès l’estaci- onament, de forma cada vegada més fre- qüent, es dona la situació que l’amplada dels carrers no permeten que es puguin creuar dos vehicles, amb les molèsties, incomoditats i a vegades discussions que serien fàcilment evitables. En sentit des- cendent s’hauria de circular cap a la Car- retera de la Cisa i cap al Camí de la Costa i la Riera de Sant Pere. També seria convenient que els promo- tors dels cinc habitatges del Camí de la Costa acceleressin les obres d’urbanitza- ció i ampliació del vial que connecta amb c/ Joan Miró i que era una condició de la llicència d’obres. Restem a disposició de tots els veïns per ampliar aquests temes o els que ens vulguin traslladar. Propostes de millora veinsperpremiadedalt @veinsperPdDalt @veinsperpremiadedalt 600 095 284

RkJQdWJsaXNoZXIy NTAxOTg=