lapinassa #179 - SETEMBRE 2023

SETEMBRE 2023 | la pinassa | 15 Un cop passat l’estiu i carregades les nos- tres vides de renovada energia encetem la tardor a Premià de Dalt. El setembre al municipi ve marcat pel retorn a l’escola, la Diada Nacional de Catalunya i l’Ulisses Fest. Des del Govern, ens posem a treba- llar de valent per a millorar la qualitat de vida de la gent de Premià de Dalt i conso- lidar el nostre municipi com la capital del benestar. Com bé saben les famílies del poble, aquí el retorn a les aules és especial. El nostre Govern atorga 100€ a cada alum- ne dels centres educatius públics. És el que anomenem xec escolar municipal . Així donem compliment a un dels trenta punts del nostre programa electoral. La Diada Nacional de Catalunya se ce- lebra al matí, al Monument a l’Onze de Setembre de 1714, obra de l’artista Esther Albardané. En aquesta ocasió serà la nos- tra veïna Helena Miquel, periodista, músi- ca i actriu, la que en llegirà el Manifest. I al setembre, enguany el 15 i el 16, ce- lebrem l’Ulisses Fest, la festa del patrimo- ni del nostre poble. Aquest any hi venen artistes de primera com Stay Homas, Els Amics de les Art, Julieta, Triquell... acom- panyats de joves talents per a organitzar una gran festa en què també participa el comerç local a Can Verboom, al lloc on es va descobrir el Plat d’Ulisses que dona nom al festival. Ens toca tornar a la normalitat. Tornar a la feina i també a l’escola. Desitgem un bon curs 2023-24 a tots els estudiants. Hem fet diverses millores als centres edu- catius públics i al seu entorn per a facilitar que us hi desplaceu amb seguretat. Tam- bé desitgem un bon retorn a la feina a la resta de persones, carregades d’energia positiva i bons propòsits. Gaudim del nos- tre poble amb tota l’energia! @somimpuls2030 @somimpuls2030 Ampliem de 90 a 100€ el xec escolar Per cada feminicidi que es comet a Catalu- nya, un grup de persones ens trobem per fer un minut de silenci , un cop la Conse- lleria d’Igualtat i Feminismes en confirma l’assassinat. Aquest acte, el fem el cap de setmana següent, normalment dissab- te a les 12 del migdia davant la porta de l’Ajuntament. És un acte obert a tothom . No hi ha sigles de cap partit. El difonem per xarxes i grups on hi ha simpatitzants de diferents forces polítiques, per què en- tenem que aquesta reivindicació, i la seva lluita, és de tots/es. Als primers 7 mesos de 2023 ja són 9 les dones mortes víctimes de violència mas- clista. La major part d’elles tenien menys de 40 anys (una d’elles embarassada). No volem caure en la rutina sinó en el compromís amb totes les víctimes. Aquests minuts de silenci no les reviu, però a la nostra manera les acompanyem i ens impulsen a perseverar fent passes endavant per conscienciar la nostra socie- tat. Conversem i fem propostes sobre què hi podem fer cadascun/a de nosaltres des del nostre entorn. Entre tots/es cal rever- tir aquesta greu situació de desigualtat i violència que patim les dones. No volem, ni podem, normalitzar aquests crims. No volem que Premià de Dalt se’ls miri de reüll. Per això vàrem proposar que el nostre Ajuntament esde- vingués feminista, i vàrem estar presents a la Presentació del Pla d’Igualtat comar- cal i per als ajuntaments. Hem organitzat 5 tallers de coeducació dirigits a famílies i alumnes a l’Institut Escola Santa Anna, que van ser difosos a Premià de Mar Rà- dio. Hem participat en estudis i enquestes sobre coeducació i diversitat de gènere, i organitzem actes de petit format en dia- des com ara: 25N, 11F, 8M i 10D. “ Pels seus fets els coneixereu ”, ens van dir una vegada. Aquí ens teniu: així actu- em, així som. locals.esquerra.cat/premiadedalt premiadedalt@esquerra.cat EsquerraRepublicanadeCatalunyaPremiàdeDalt @ERCPremiadeDalt ercpremiadedalt Minuts de silenci Benvolguts Veïns. Tant en la campanya de les Eleccions Mu- nicipals com en el Ple de constitució del nou Ajuntament, vàrem manifestar que volíem actuar en positiu i de forma cons- tructiva en el desenvolupament i millores del nostre poble a partir dels programes i compromisos de cada grup polític. En aquest temps de canvi i nous reptes, des de Veïns, volem compartir la nostra visió respecte al futur. Hem ofert diàleg al nou equip de govern amb la sincera intenció de treballar junts en totes les millores que la nostra comunitat neces- sita. Aquesta col”laboració s’estén tant a l’elaboració dels Pressupostos per a l’any vinent com al Pla de Mandat 23-27. Cre- iem que és fonamental unir esforços per a aconseguir un desenvolupament sosteni- ble i beneficiós per a tots. El nostre propò- sit és clar: busquem el benestar dels veïns. A part d’una gestió econòmica eficient en tots els aspectes, també hauríem de tenir cura del capital humà que repre- senten les persones que col·laboren en el dia a dia de la gestió en tots els àmbits de responsabilitat. Per fer-ho possible, serà necessari buscar la forma de millo- rar els protocols de funcionament i tam- bé d’augmentar els ingressos municipals (sense tocar els impostos) per tal de fer front als reptes que fan referència al servei i ajuda a les persones i per dur a terme les inversions necessàries que facin possible la construcció d’habitatge públic per als nostres veïns i nous equipaments. En aquest camí cap al nostre futur més immediat com a poble està el nostre rumb col·laborant per aconseguir el bé comú i caminant cap a un Premià de Dalt encara millor i pròsper per a tots. Proposta d’actuació veinsperpremiadedalt @veinsperPdDalt @veinsperpremiadedalt 600 095 284

RkJQdWJsaXNoZXIy NTAxOTg=