lapinassa #179 - SETEMBRE 2023

14 | la pinassa | SETEMBRE 2023 LA VEU DELS GRUPS MUNICPALS *Tots els partits amb representació al consistori estan convidats a participar en aquesta secció. Com hauràs pogut comprovar la calor és cada cop més evident i Premià de Dalt no és una excepció. Això comporta un aug- ment de la mortalitat i la morbiditat, es- pecialment en els grups més vulnerables, persones que o bé per la seva situació socioeconòmica o bé per la seva condició, salut o edat pateixen de manera més di- recta els efectes de la calor. Aquest any, l’equip de govern ha deci- dit tancar diverses fonts del poble amb l’objectiu d’intentar reduir el consum d’ai- gua. Malgrat això, a Crida considerem que aquesta mesura no és la solució adequa- da per combatre la sequera, ja que infan- tilitza la població excessivament, no abor- da el malbaratament d’aigua d’ús privat i no assegura un subministrament d’aigua per boca als espais públics. És per aquest motiu que a Crida propo- sem la implementació de refugis climà- tics, prenent com a exemple altres muni- cipis catalans, i acompanyant-ho amb una campanya informativa efectiva sobre l’ús responsable de l’aigua. Què és un refugi climàtic? És un espai gratuït dissenyat per pro- porcionar confort tèrmic a la població tant a les altes temperatures com al fred. Pot ser interior o exterior. Aquests espais ofereixen comoditat tèrmica sense com- prometre altres usos. Els refugis climàtics estan especialment destinats a persones vulnerables com na- dons, majors de 75 anys, malalts crònics i aquells amb recursos limitats, tot i que en pot fer ús tothom. Aquests espais han de ser accessibles, oferir zones de descans confortables amb seients i proporcionar aigua gratuïta, tot assegurant la seguretat dels usuaris. Des de Crida creiem fermament que això permetrà abordar de manera més completa els reptes que planteja la calor i garantir un millor ús dels recursos hídrics. cridapremiadedalt.cat cridapremiadedalt@gmail.com cridapremiadedalt @cridapremiadalt crida.pdd Saps que és un refugi climàtic? Celebrem la notícia que la Generalitat hagi inclòs el nostre municipi com a “àrea tensa” pel que fa el parc d’habitatges de lloguer, i per tant entrarem, conjunta- ment amb 139 municipis més de tota Ca- talunya, en el programa on s’aplicaran les mesures de contenció de les rendes que recull la llei estatal i que té molts punts en comú amb la catalana, aprovada el 2020 i que el Tribunal Constitucional va acabar tombant. Sabem, en som conscients, i així queda constatat a tots els estudis i enquestes socials, que una de les principals preo- cupacions de la ciutadania és l’accés a un habitatge, i que molts dels habitatges que estan buits o llogats a preus astronò- mics pertanyen, en la majoria dels casos, a grans tenidors. En aquest aspecte l’Estat també ha inclòs com a grans tenidors aquells pro- pietaris/propietàries, siguin persones físiques o jurídiques, que tenen 5 o més propietats, rebaixant de 10 a 5 les propi- etats per ser considerats grans tenidors. I aquest aspecte no és menor atès que hi haurà més pressió cap als grans tenidors per tal que posin al mercat de lloguer els habitatges buits, en tots els paràme- tres que contempla la Llei, aplicant els índex de referència que s’estableixin per aquests 140 municipis considerats àrees de màxima tensió. Des del PSC seguirem donant suport a aquestes iniciatives a fi i efecte d’impulsar i socialitzar els preus del lloguer a Premià de Dalt. Bon final d’estiu, i bona entrada a la tardor. premiadedalt@socialistes.cat Socialistes Premià de Dalt PSC Premià de Dalt pscpremiadedalt 613 001 181 Limitació del preu del lloguer dels propietaris considerats grans tenidors

RkJQdWJsaXNoZXIy NTAxOTg=