Descripció

Navigation Bar

Descripció

Above Content Body

Content Core

El Pla de Barris és un projecte que neix arran de la Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen una atenció especial. Per mitjà d'aquesta Llei, aprovada pel Parlament de Catalunya, la Generalitat pretén dotar les administracions catalanes dels instruments necessaris per tal de portar a terme intervencions de caire social i urbanístic en aquells barris de Catalunya que ho requereixin.

Els principals objectius d'aquesta llei són:

  • Generar un instrument de redistribució social
  • Promoure la rehabilitació integral dels barris especials
  • Emprendre accions de millora social per fomentar la cohesió i la integració als barris
  • Millorar la sostenibilitat ambiental
  • Fomentar la dinamització econòmica

La Llei de barris preveu l'atorgament de subvencions als municipis que tinguin un barri o més d'un barri que pugui ser considerat una àrea urbana d'atenció especial. Aquestes subvencions es convoquen anualment, i els diferents municipis que les volen sol·licitar han de presentar un projecte d'intervenció integral en un dels seus barris o en més d'un que haurà de ser redactat seguint unes pautes establertes.


La valoració dels projectes és regulada per la mateixa Llei, d'acord amb la qual es concedeix una puntuació pels diferents aspectes urbanístics i socials que presenten els barris inclosos en el projecte. D'aquesta manera, es puntuen aspectes com ara:

  • El grau d'intensitat dels problemes urbanístics, socioeconòmics i ambientals
  • La valoració de l'impacte que el projecte pot tenir en l'àmbit d'actuació.

Així, el Pla de Barris esdevé una eina per poder portar a terme una actuació de millora integral en un territori. La mateixa Llei de barris estableix vuit camps d'actuació i cada projecte d'intervenció integral ha de preveure diferents accions en cadascun d'aquests camps per poder accedir a la subvenció. Aquests camps preveuen la millora de l'espai públic, la rehabilitació d'elements comuns dels edificis, la provisió i millora d'equipaments per a ús col·lectiu, la millora de la sostenibilitat, la millora de l'accés a les noves tecnologies, la incorporació de la perspectiva de gènere, la millora socioeconòmica i la millora de l'accessibilitat i la supressió de barreres arquitectòniques.

Below Content Viewlet

Document Actions