Seu electrònica

Navigation Bar

Perfil del contractant

Espai d'informació sobre contractacions i licitacions de l'Ajuntament de Premià de Dalt

Above Content Body

Content Core

L'article 53 del Real Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre pel qual s'aprova el text refos de la Llei de Contractes del Sector Públic, configura el perfil del contractant com a instrument de transparència i accés públic a l'activitat contractual dels òrgans de contractació del sector públic. De forma preceptiva, el perfil del contractant recull la informació relativa a la licitació, adjudicació i formalització dels contractes.

En el perfil de contractant trobareu, entre altres informacions, la relativa a les licitacions en curs, les adjudicacions i les formalitzacions de l'Ajuntament de Premià de Dalt. 

El perfil de contractant és el mitjà de difusió de les licitacions dels procediments oberts, restringits i negociats amb publicitat; de les adjudicacions dels contractes amb procediment de licitació, i de les formalitzacions dels contractes d'obres adjudicats per una quantia igual o superior a 50.000 euros i de la resta de contractes adjudicats per una quantia igual o superior a 18.000 euros.

Accediu-hi fent clic aquí

Below Content Viewlet

Document Actions