Seu electrònica

Navigation Bar

Factura electrònica

La factura electrònica és un document electrònic que conté la mateixa informació que hi ha en una factura tradicional i que es transmet a través de mitjans electrònics. Aquest document ha d’estar signat electrònicament amb un certificat digital reconegut, cosa que garanteix la seva autenticitat, integritat i li ofereix la mateixa validesa legal que una factura en paper.

Above Content Body

Content Core


Requisits previs

 

Per a poder emetre una factura electrònica cal que el proveïdor disposi d’un certificat digital vàlid reconegut per l’Agència Catalana de Certificació, on coincideixi el CIF/NIF d’aquest certificat amb el de l’emissor de la factura. El DNI-e també s'utilitza com a certificat.

Un altre requisit a l’hora de generar una factura electrònica és que el proveïdor ha de introduir obligatòriament la referència comptable que li haurà indicat el servei gestor de l’Ajuntament que és la garantia d’aprovació de la despesa amb la consignació pressupostària corresponent pel seu pagament.

No serà admesa cap factura pel sistema de gestió de factures electròniques que no indica la referència comptable, les factures seran rebutjades.

 

Punt d'entrada de factures

L’Ajuntament de Premià de Dalt ha habilitat a la seva seu electrònica l’enllaç a la bústia de lliurament de factures electròniques de l’ens. Aquest punt d’entrada és el portal e.FACT del consorci AOC. Des d’aquest portal un proveïdor podrà presentar factures i consultar l’estat de tramitació en el que es troben.

El format electrònic per a emetre factures electròniques a l'Administració és FACTURAE, segons l'Ordre PRE/2971/2007. El portal e.FACT admet aquest format però  també accepta factures electròniques amb format INVOIC d'UN/EDIFACT transmeses a través de xarxes EDI amb connectivitat al servei.

 

Com es pot generar una factura electrònica?

Els proveïdors poden disposar de programari per a la seva gestió de factures que ja genera factures en el format Facturae, admès pel portal e.FACT. En cas que el proveïdor no disposi d’aquest programari podrà utilitzar altres eines gratuïtes que generin factures en aquest format, com per exemple l’aplicació gratuïta de gestió de facturació electrònica que ofereix el Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç a la pàgina Facturae.es. Aquesta aplicació permet una gestió avançada de les factures ja que permet tenir tot l’historial de clients i proveïdors i totes les factures emeses.

Estan disponibles a Internet diversos portals per a la elaboració de factures electròniques, per a poder-los utilitzar cal que puguin introduir la referència comptable, concepte que per a l’Ajuntament de Premià de Dalt és obligatori. Un exemple de portal que permet la incorporació de referència comptable és www.b2brouter.net/ca, que permet crear factures il·limitades de forma gratuïta.

 

Com es pot presentar una factura a l’Ajuntament de Premià de Dalt?

A través de la bústia de lliurament: aquesta Corporació disposa d’una bústia de lliurament de factures electròniques a través del servei e.FACT del Consorci AOC (imatge de la dreta). També podeu accedir a aquesta bústia des de la seu electrònica. A través d'aquesta pàginapodeu conèixer el pocés de tramitació d'una factura electrònica.

Below Content Viewlet

Document Actions