Eines de planejament

Navigation Bar

Eines de planejament

Above Content Body

Content Core

La Regidoria de Planificació del Territori s'encarrega de la redacció i coordinació dels instruments de planejament municipal. Cal remarcar, que el Pla d'Ordenació Urbana Municipal (POUM) és un instrument molt important per a l'ordenació integral del territori de Premià de Dalt. El document estableix el model d'utilització del sòl a llarg termini, a partir de la definició de les diferents alternatives d'ordenació del territori considerades prèviament.

El POUM classifica el sòl per a l'aplicació del règim jurídic corresponent, defineix els elements fonamentals de l'estructura general del territori, estableix el programa per al seu desenvolupament i execució, i assenyala el límit temporal dins del qual s'han de referir les seves previsions.
Els dos grans àmbits d'actuació de la Regidoria de Planificació Territorial són: la Gestió Urbanística i la Disciplina Urbanística. I entre les seves funcions hi destaquen:

 • Procediment sancionador i disciplina urbanística
 • Redacció de plans urbanístics
 • Aplicació, gestió i execució de plans, projectes i programes d´índole urbanístic
 • Gestió del patrimoni municipal del sòl
 • Participació en juntes de compensació
 • Contractació d'obres i serveis relacionats amb l'Àrea 
 • Expedició de certificats urbanístics
 • Llicències ambientals
 • Concessió de llicències urbanístiques:
 • Nova planta, ampliació o reforma d´edificis existents
 • Instal·lació de grues torres
 • Enderrocs
 • Obertura de rases
 • Ocupació i parcel·lació
 • Assabentats, guals, etc.


Els Serveis Tècnics Municipals s´encarreguen de dissenyar els projectes d'edificació, de reforma d'equipaments municipals i d'urbanització de vials,  coordinen i fan el seguiment de les grans obres i infraestructures que es fan a la nostra població, i canalitzen les actuacions sobre mobiliari urbà i altres qüestions que afecten al manteniment i conservació  del conjunt del nostre poble.

 


 

Vegeu de forma detallada tota la PLANIFICACIÓ VIGENT a Premià de Dalt en aquest enllaç

O bé al web del Registre de Planejament Urbanístic de Catalunya

 

 

 

Below Content Viewlet

Document Actions