Perfil del contractant

Navigation Bar

Informació

Above Content Body

Content Core

L'Ajuntament utilitza la Plataforma de serveis de contractació pública de la Generalitat de Catalunya, un portal únic, global i integrat per a la difusió de la informació de l'activitat contractual.

L'article 53 del Real Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre pel qual s'aprova el text refos de la Llei de Contractes del Sector Públic, configura el perfil del contractant com a instrument de transparència i accés públic a l'activitat contractual dels òrgans de contractació del sector públic. De forma preceptiva, el perfil del contractant recull la informació relativa a la licitació, adjudicació i formalització dels contractes.

En el perfil de contractant trobareu, entre altres informacions, la relativa a les licitacions en curs, les adjudicacions i les formalitzacions de l'Ajuntament de Premià de Dalt. 

El perfil de contractant és el mitjà de difusió de les licitacions dels procediments oberts, restringits i negociats amb publicitat; de les adjudicacions dels contractes amb procediment de licitació, i de les formalitzacions dels contractes d'obres adjudicats per una quantia igual o superior a 50.000 euros i de la resta de contractes adjudicats per una quantia igual o superior a 18.000 euros.

És el lloc web on es publica la informació relativa a la contractació administrativa, com ara els anuncis de licitació, les adjudicacions provisionals i definitives i els plecs de contractació. En el portal, a l'apartat de Documentació trobareu els diferents expedients de contractació, la informació sobre la composició de les meses de contractació i les actes .

Accediu-hi fent clic aquí

 

 

Below Content Viewlet

Document Actions