Descripció

Navigation Bar

Descripció

La participació ciutadana és un dret fonamental de les persones, així reconegut per l’Estatut de Catalunya en el seu article 29: “Els ciutadans de Catalunya tenen dret a participar en condicions d'igualtat en els afers públics de Catalunya, de manera directa o bé per mitjà de representants, en els supòsits i en els termes que estableixen aquest Estatut i les lleis.”

Above Content Body

Content Core

L’Estatut estableix així mateix el compromís dels poders públics amb el foment de laparticipació: “Els poders públics han de promoure la participació social en l'elaboració, la prestació i l'avaluació de les polítiques públiques, i també la participació individual i associativa en els àmbits cívic, social, cultural, econòmic i polític, amb ple respecte als principis de pluralisme, lliure iniciativa i autonomia.”

Entenem la participació ciutadana com el dret de la ciutadania d’intervenir, de manera individual o col·lectiva, en la definició i l’aplicació de les polítiques públiques de l’Ajuntament a través de processos de consulta, deliberació, decisió, implementació i avaluació. Es caracteritza pel rol actiu i rellevant de la societat civil, la participació sobre qüestions de caràcter públic i la incidència dels resultats.

Per la seva proximitat a la ciutadania i el seu coneixement de la realitat social del territori, els ajuntaments són el millor escenari per impulsar i fer efectiva la participació ciutadana, atès que als municipis es pot establir una relació més propera entre els ciutadans i ciutadanes, així com entre aquests i els poders públics. La implicació de la ciutadania a la vida col·lectiva no s’ha de limitar a l’elecció cada quatre anys dels seus representants a l’Ajuntament, sinó que cal avançar cap a una democràcia participativa que accepti i reconegui una major protagonisme de la ciutadania en la construcció col·lectiva del municipi i en les decisions que l’afecten.

La implicació de la ciutadania en els afers públics comporta un reforç de la cohesió social i del sentiment de pertinença de la comunitat.

L’àmbit local ha constituït els darrers anys un marc per assajar i posar en pràctica noves fórmules participatives, que permeten als ciutadans i ciutadanes implicar-se més directament en els afers dels seus pobles i ciutats.

També al nostre municipi, a Premià de Dalt. En són un exemple el Reglament de Participació Ciutadana, els plans d’actuació municipal, el quadern de debat familiar, els diversos consells del municipi, els plans participatius que s’han dut a terme en els darrers anys, així com la recent creació del Consell del Poble.

 


 

Equip

Regidora: Immaculada Fernández Martínez

Tècnica: Gemma Planas i Jacas

a/e: prmd.participacio@premiadedalt.cat

Telf.: 936 931 507 / 936 931 509

Below Content Viewlet

Document Actions